Sökning: "the simple view of reading."

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden the simple view of reading..

 1. 1. Lärares idéer om högläsning : En intervjustudie i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Karina Nytzén; Daniel Paulsson; [2022]
  Nyckelord :Lärare; didaktiska modeller; högläsning; dialog; skönlitteratur; sakprosa; lågstadieelever; läsförståelse.;

  Sammanfattning : Språket är en bärande del för elevens kunskapsutveckling under skoltiden. Det är genom språket vi kommunicerar med andra för att framföra tankar, åsikter och funderingar. I denna studie undersöks hur lärare använder sig av högläsning för att främja elevernas språkutveckling. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan ordförråd och läsförståelse : Ordförrådets betydelse för läsförståelsen hos elever med svenska som andraspråk i årskurs 5 och 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Johannes Stibe; Amanda Wahlström; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; ordförråd; läsförståelse; ordförrådets bredd; ordförrådets djup; korrelation; samband; The Simple View of Reading.;

  Sammanfattning : Denna studie tar avstamp i en skola, där elever med svenska som andraspråk generellt sett presterar på en lägre nivå än enspråkigt svenska elever, samtidigt som antalet elever med svenska som andraspråk ökar. Tidigare forskning visar att det är ordförrådet och läsförståelsen som skiljer sig mellan förstaspråkselever och andraspråkselever, medan det är obetydliga skillnader vad gäller avkodning. LÄS MER

 3. 3. Rektorers erfarenheter av att öka måluppfyllelsen : Kring elevers måluppfyllelse i språk-, läs- och skrivutveckling i förskoleklass och årskurs 1

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Britt Edén-Heinonen; [2022]
  Nyckelord :Måluppfyllelse; Matteuseffekten; tidiga insatser och distribuerat ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att fördjupa kunskapen och förståelsen kring fyra rektorers erfarenheter av att öka måluppfyllelsen i förskoleklass och i årskurs 1, gällande språk-, läs- och skrivutveckling. Rektorerna arbetar på fyra olika skolenheter. LÄS MER

 4. 4. "Man vill ju få med dom på tåget" : En kvalitativ studie om hur lärare i årskurs 1–3 beskriver sitt arbete med läs-och skrivinlärning och läs-och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Nygren; Jenny Jakobsson Rasmussen; [2022]
  Nyckelord :Läs- och skrivundervisning; läs- och skrivsvårigheter; åk 1–3; fenomenografisk analys; didaktik.;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om lärare i årskurs 1–3 och deras syn på läs- och skrivundervisning och läs- och skrivsvårigheter. Internationell och nationell forskning lyfter vikten av att kunna läsa för att få möjlighet att delta i samhället, det minskade intresset för läsning bland våra elever samt vilka framgångsfaktorer som skapar ett lyckat arbete kring läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Matematikläraren är också en lärare i läsning : En enkätstudie om främjande och stödjande insatser med fokus på läsning i matematikämnet på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Hultman; Ulrika Johansson Jemail; [2022]
  Nyckelord :enkätstudie; extra anpassningar; lässvårigheter; matematikämnet; mellanstadiet; stödinsatser; The simple view of reading;

  Sammanfattning : Elevens läsförmåga påverkar hur eleven tar till sig textinnehåll, vilket i sin tur inverkar på kunskapsinhämtningen. Undervisning i läsning är viktig i alla skolans ämnen då ämnestexter ställer olika krav på läsförmågan. LÄS MER