Sökning: "thesis; csr"

Visar resultat 11 - 15 av 590 uppsatser innehållade orden thesis; csr.

 1. 11. Framtida CFP:s påverkan på nuvarande CSR-investeringar : En kvantitativ studie på 890 europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Stefan Pehrsson; Lina Töyrä; [2019]
  Nyckelord :CSR; CFP; social responsibility; philanthropy; profit maximization; signaling.; CSR; CFP; socialt ansvar; filantropi; vinstmaximering; signalering.;

  Sammanfattning : Syfte: Sambandet mellan CSR och CFP har undersökts otaliga gånger utan att forskarna kommer överens om huruvida det finns ett samband eller inte. Därmed finns också olika åsikter om vilket motiv som driver företag att investera i CSR. Tidigare forskning har fokuserat på två huvudmotiv: vinstmaximerings- samt filantropiska motiv. LÄS MER

 2. 12. Kulturens modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP : En kvantitativ studie på 673 börsnoterade företag i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sara Hollström; Emilia Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :CSR; CSP; ESG; Female board members; Cultural features; Hofstede; CSR; CSP; ESG; kvinnliga styrelseledamöter; kulturella särdrag; Hofstede;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med att konsumenter och övriga intressenters medvetenhet ökar ställs det högre krav på företagens sociala prestation (CSP) för att de ska förbli framgångsrika. Dessa ökade krav har bidragit till nya restriktioner och lagar om rapportering av icke-finansiell information, för vilken företagens styrelse är ansvariga. LÄS MER

 3. 13. Verkställande direktörers föreställningar om ansvarsfullt ledarskap och deras uppfattningar om socialt ansvar för intressenters hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Frida Stål; [2019]
  Nyckelord :Ansvarsfullt Ledarskap; CSR; Intressentmodellen; Intressentteorin; Vd; Socialt ansvar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka Verkställande direktörers (Vd) föreställningar om Ansvarsfullt ledarskap och deras uppfattningar om socialt ansvar för intressenternas hälsa. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes bland ett ändamålsenligt urval av tio Vd:ar från företag som representerar olika sektorer. LÄS MER

 4. 14. Sustainability reporting in project-based industries: a European study with a focus on the motion picture industry

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ludovica Chiarini; Nadia Khedachi; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reporting; Motion Picture Industry; CSR; Project-based industries; Non financial accounting; Institutional theory; Legitimacy theory; Stakeholder theory;

  Sammanfattning : Project-based industries (PBIs) and more specifically the motion picture industry (MPI) are industries with fluid workflows composed of non-standardised routines. The constant and massive employment of resources on an industrial level (energy usage, waste production, ephemeral decors, food consumption, transportation) generates a considerable negative impact on the environment. LÄS MER

 5. 15. Sustainability, a means to reach higher profitability?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Artman; Viktor Kullberg; [2019]
  Nyckelord :ESGC Scores; financial performance; sustainability; legitimacy and uniqueness; Business and Economics;

  Sammanfattning : The focus on sustainability has increased in our society during the last years and more firms are conducting CSR reports than ever before. Some claim that firms CSR efforts are only window dressing while other claims that sustainability leads to greater profitability for firms. LÄS MER