Sökning: "tiden läker alla sår"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden tiden läker alla sår.

 1. 1. Läker tiden verkligen alla sår? En tolkande studie om upplevelsen av tystnadskultur inom äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Alice Billing; Tilda Johansson; [2022]
  Nyckelord :Tystnadskultur; medarbetare; chef; tillit; ledarskap; tidigare erfarenheter; makt; grupper; kommunikation; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Tystnadskultur är ett alltmer omtalat ämne som är viktigt för individ, organisation och samhälle. Det är av största vikt att förstå de bakomliggande orsakerna till tystnadskultur, för att kunna lösa den problematik som det kan innebära. LÄS MER

 2. 2. Läker tiden alla sår? : Tidens påverkan på den svenska straffprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Hedlund; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; preskription; billighetsskäl; tidsavstånd;

  Sammanfattning : Alla brott klaras inte upp på en gång. I vissa fall hinner det gå lång tid mellan ett brott och dess efterföljande rättegång. Vad händer då och varför? När lång tid har förflutit efter ett brott kan detta leda till att brottet hinner preskriberas enligt BrB 35:1. LÄS MER

 3. 3. Tiden läker inte alla sår : En kvalitativ studie om kvinnors berättelser gällande konsekvenser av sexuella övergrepp.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Nina Löppönen; Rosita Våhlberg; [2020]
  Nyckelord :Child sexual abuse; daughter and father; social consequences; emotional consequences; shame; Sexuella övergrepp mot barn; dotter och pappa; sociala konsekvenser; känslomässiga konsekvenser; skam;

  Sammanfattning : Flickor som blir utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa är svåra att upptäcka och därmed svåra att hjälpa då övergreppen sällan avslöjas. Detta kan leda till stora konsekvenser i det vuxna livet. LÄS MER

 4. 4. Tiden läker inte alla sår : En litteraturstudie om patienters upplevelser av livet efter ett livshotande trauma.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Henrietta Ottosson; Ebba Sjösten; [2020]
  Nyckelord :Trauma; Eftervård; Patienter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trauma är ett globalt folkhälsoproblem. Av de 55 miljoner människor som avled år 2013, dog 4,8 miljoner av trauma. Världens sjukvårdsresurser vid trauma är inte jämnt fördelade, likaså överlevnadschanserna efter att ha varit med om ett trauma. LÄS MER

 5. 5. Läker tiden alla sår? : En litteraturstudie om livskvalitet efter brännskador mätt med The Burn Specific Health Scale- Brief

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sandra Andersson; Sofia Nyhlén; [2015]
  Nyckelord :Brännskador; Omvårdnad; The Burn Specific Health Scale- Brief; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Introduktionen: I Sverige brännskadas ca 20 000 människor om året.  Livskvalitet anses vara olika för olika individer. För att bedöma livskvalitet efter en brännskada används The Burn Specific Health Scale- Brief (BSHS- B) som är ett brännspecifikt bedömningsinstrument. LÄS MER