Sökning: "uppsats exempel gymnasium"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden uppsats exempel gymnasium.

 1. 1. Demondirigent eller fadersgestalt? : En observationsstudie av maskulinitetsnormen hos dirigenten som social konstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :MY STENEBY; [2019]
  Nyckelord :Musikpedagogik; Dirigering; Genus; Maskulinitet; Ledarskap; Symbolisk interaktionism; Observation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker normer kring kön, ledarskap och musik som de gestaltas i dirigentyrket. Bakgrunden är kvinnors låga representation på dirigentposter i Sverige och vikten av ett perspektivskifte där normen synas istället för det avvikande. LÄS MER

 2. 2. Vardagskultur i det kreativa lärandet ur elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alexander Walén; Andreas Mårtensson; [2013]
  Nyckelord :Fenomenografi; Fritid; Kultur; Motivation; Pedagogik; Vardag; Vardagskultur;

  Sammanfattning : Med denna uppsats ämnar vi belysa gymnasieelevers uppfattning av vad vardagskultur är samt dess potentiella användningsområde i skolan och i bildämnet. Anledningen till detta bygger på en positiv pedagogisk upplevelse en av oss upplevde under praktik då en omotiverad elev blev motiverad efter att elevens eget fritidsintresse vävdes in i uppgiften. LÄS MER

 3. 3. Du kan, men du gör inget. : En studie av utvecklingssamtal på ett gymnasium.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Anna Måhl; [2007]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; elevvårdskonferens; institutionella samtal; asymmetri; obalans i samtal; härskartekniker; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Mitt syfte med denna uppsats är att studera tre elevvårdskonferenser för att först se om deras innehåll överensstämmer med vad Cilla Lindblom Larsson skriver om utvecklings-samtal på grundskolan, att de handlar om pojkarnas skolbeteende och de råd och anvis-ningar pojkarna får där är moraliserande och tillrättavisande, och sedan undersöka hur samtalsstrukturen ser ut i dessa konferenser. I arbetets första del undersöker jag vad dessa elevvårdskonferenser handlar om och kommer fram till att det rimmar illa med vad styrdokumenten avser - samtalen är inte dialogiska eller demokratiska och man pratar inte om kunskapsutveckling utan om upp-förande. LÄS MER

 4. 4. Matematik med Excel för gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

  Författare :Peter Richter; Staffan Nilsson; [2006]
  Nyckelord :Matematik Excel Pedagogik Gymnasium Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att konstruera ett antal undervisningsexempel i Excel för lärare och elever i gymnasieskolan.I dagens näringsliv så vill man ha kort utvecklingstid av nya produkter. För detta så används exempelvis Excel och modeller av verkliga scenarion. LÄS MER