Sökning: "utveckling sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 4971 uppsatser innehållade orden utveckling sverige.

 1. 1. Response to intervention (RTI) i grundskolan. En systematisk litteraturstudie kring förutsättningar och hinder för implementering i motsvarande svenskt lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Sundström; [2024-02-20]
  Nyckelord :grundskola; stödinsatser; RTI; Implementering; specialpedagog;

  Sammanfattning : Särskilt stöd sätts fortfarande in för sent i Sveriges grundskolor och mycket tyder på att skolor har svårt att hitta fungerande rutiner för detta arbete. Response to intervention är ett ramverk för stödinsatser som utarbetats i USA för att säkerställa tidig identifiering och stöd för elever som riskerar svårigheter i sin kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. OMVÅRDNAD RELATERAD TILL RELIGIOSITET OCH ANDLIGHET. En litteraturöversikt om patienters upplevelser inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mariella Bewick; Raquel dos Santos; [2024-01-26]
  Nyckelord :Holistiskt synsätt; Livsvärld; Omvårdnad; Psykisk Ohälsa; Religiositet och andlighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som ökar både bland unga och vuxna i Sverige och diagnosgruppen är den enskilt största. Trots utveckling inom psykiatrisk vård har livskvalitén för personer med psykiska funktionshinder inte förbättrats. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av användningen av lagstadgade tillgänglighetskrav vid utveckling och utvärdering av kommunala e-tjänster : En kvalitativ intervjustudie med ett urval av yrkesverksamma inom kommunal e-tjänsteutveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Blomqvist; [2024]
  Nyckelord :e-tjänster; Tillgänglighet; Utvärdering av e-tjänster; Utveckling av e-tjänster; e-tjänsteutveckling; Kommunala e-tjänster; DOS-lagen; offentlig sektor; digitalisering;

  Sammanfattning : Kommunala e-tjänster i Sverige är ett resultat utav e-förvaltningens syfte att tillgodose invånare med användbara e-tjänster. Flera studier visar dock att kommunernas e-tjänster trots lagstadgade tillgänglighetskrav från DOS-lagen uppvisar stora mängder tillgänglighetsbrister vilket resulterar i att dessa inte är tillgängliga för alla invånare i den utsträckning som de ska vara. LÄS MER

 4. 4. AI-baserad egenbehandling för patienter med ländryggsmärta : -en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Anders Johansen; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Ländryggsmärta är en vår tids vanligaste förekommande åkommor som drabbar cirka 70% av befolkningen och den förekommer med hög samsjuklighet och högt personligt lidande. Den genererar hög samhällelig kostnad på grund av hög sjukfrånvaro, förlorad produktivitet och höga sjukvårdskostnader och bara i Sverige beräknas den kosta 7,8 miljarder kronor. LÄS MER

 5. 5. Svenska laddningsinfrastrukturen : Studie om hur den svenska laddningsinfrastrukturen måste utvecklas för att kunna tillgodose en fortsatt omställning av fossildrivna fordon till elektriska.

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ali Al-Robaye; [2024]
  Nyckelord :Charging infrastructure; electric vehicles; hybrid vehicles; transition; electrification; Laddningsinfrastruktur; elbilar; elhybrid; omställning; elektrifiering;

  Sammanfattning : Hela världen står inför nya utmaningar till följd av klimatförändringar. I syfte att mitigera människans påverkan på klimatet har den Europeiska unionen och Sverige som EU-land beslutat att fasa ut användningen av fossila drivmedel. LÄS MER