Sökning: "värdering av optioner"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden värdering av optioner.

 1. 1. Kvalificerade personaloptioner - Utmärkta för de unga företagen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Tinglöv; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; värdepapper; personaloptioner; förmånsbeskatting; employee stock options; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2017, the Parliament of Sweden enacted a new set of rules in the Income Tax Act (sw: Inkomstskattelagen (1999:1229)) regarding the taxation of certain employee stock options (sw: personaloptioner), which came into force on January 1, 2018. These rules created a new category of employee stock options called qualified employee stock options. LÄS MER

 2. 2. Pricing Financial Derivatives with the FiniteDifference Method

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sargon Danho; [2017]
  Nyckelord :American Call Option; Black-Scholes Equation; European Option; Finite Difference Method; Heat Equation; Optimal Exercise Boundary; Optimal Exit Boundary; Stock Loan; Amerikanska köpoptioner; Black-Scholes ekvation; europeiska optioner; finita differensmetoden; värmeledningsekvationen; optimala omvandlingsgräns; optimala avyttringsgräns; lån med aktier som säkerhet;

  Sammanfattning : In this thesis, important theories in financial mathematics will be explained and derived. These theories will later be used to value financial derivatives. LÄS MER

 3. 3. Som ett hjärtbyte utan facit : Baksidan av personaloptioner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lena Clarén; Erik Wahlgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 2016 publicerades ett flertal artiklar angående problem som innovativa företagare ansåg fanns kring personaloptioner. Företagarna var framför allt inte nöjda med den beskattning som personaloptioner har samt den utredning som regeringen låtit göra. LÄS MER

 4. 4. Värdering av byggrätter - Om hur valet av metod och antaganden påverkar värderingen

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :David Segerlund; [2015]
  Nyckelord :Real estate valuation; real options; Fastighetsvärdering; byggrättsvärdering; reala optioner;

  Sammanfattning : Denna studie visar hur valet av metod och värderarens antagande påverkar värderingen avbyggrätter. Inledningsvis studeras ett antal faktiska värderingar med avseende på användametoder och antaganden. LÄS MER

 5. 5. Reala optioner i samband med vindkraftsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Hanna Magnusson; Matilda Magnusson; [2015]
  Nyckelord :Traditional methods for capital budgeting; real options; flexibility; wind power projects; uncertainty; Traditionella metoder för investeringsbedömning; reala optioner; flexibilitet; vindkraftsprojekt; osäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Vindkraftens tillförlitliga fastställelse av lönsamhet påverkas av olika osäkerheter, främst vindförhållanden men även ekonomiska faktorer. Vanligtvis används de traditionella metoderna så som nuvärdesmetoden, pay-back metoden och IRR för att värdera en investerings lönsamhet. LÄS MER