Sökning: "vad är stress skolan"

Visar resultat 6 - 10 av 138 uppsatser innehållade orden vad är stress skolan.

 1. 6. Lärares uppfattningar om motivationens betydelse : En kvalitativ studie om det motiverande arbetet i skolan Anne Harvisalo

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anne Harvisalo; [2020]
  Nyckelord :motivation; delaktighet; intresse; inre och yttre motivation; samverkan; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på vad lärare såg för hinder och möjligheter i sitt arbete med att skapa intresse och motivation hos sina elever. En kvalitativ metod valdes för att fördjupa förståelsen för lärarnas tankar om det som både hindrar och möjliggör intresset och motivationen. LÄS MER

 2. 7. Vad motiverar elitidrottare att kombinera högskolestudier med elitsatsning : Kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Zinar Shamlou; [2020]
  Nyckelord :Dubbla karriärer; Elitidrott och studier; Motivation;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med denna studie är att undersöka om vad som motiverar elitidrottare att kombinera sin elitsatsning med högskolestudier. Studiens frågeställningar är: -Vilka motivationsfaktorer är centrala hos elitidrottare med dubbla karriärer? -Vilka fördelar och utmaningar upplever elitidrottare det finns med att bedriva sin elitsatsning parallellt med högskolestudier? Metod  Studien har en kvalitativ design där semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 8. Pedagogiskt ledarskap : En kvalitativ undersökning om förskolläraressyn på ledarskap i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Nilsson; Nathalie Stridh; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; förskollärare; kvalitativ metod; normativ styrning;

  Sammanfattning : Inledning Vi har undersökt olika ledarskapsstilar i förskolan och hur de påverkar barnen. Studien handlar även om att undersöka vilken typ av ledarskap en förskollärare bör utöva i praktiken. LÄS MER

 4. 9. High-Speed Communication Scheme in OSI Layer 2 Research and Implementation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ahmadmunthar Zaklouta; [2019]
  Nyckelord :FPGA; CDR; High-Speed Serial Communication; BER; CDC; UART;

  Sammanfattning : This thesis is part of a project at Bombardier’s Object Controller System. This system acts as a communication interface for several sub-systems that control the railway traffic. LÄS MER

 5. 10. ”Allt händer liksom samtidigt” : En kvalitativ intervjustudie om gymnasieelevers upplevelse av stress

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Patricia Björkström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna produktionsuppsats syftar till att undersöka gymnasieelevers upplevelser av stress. För att kunna svara mot vårt syfte har vi därför valt att besvara följande frågeställningar;Hur beskriver gymnasieelever deras stress, vad uppger gymnasielever vara orsaken till deras upplevda stress samtvilka strategier gymnasieelever har för att hantera den upplevda stressen? Tidigare forskning beskriver ohälsa som ett fenomen som ökat bland unga, där stress är en faktor. LÄS MER