Sökning: "variations urval"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden variations urval.

 1. 1. Nudging mot hjärnans två tankesystem Effekten av olika nudgingverktyg för att främja hållbara investeringar av premiepensionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Augustin Nilsson; Olivia Sahlin; [2021-06-30]
  Nyckelord :Nudging; nudge tools; choice architecture; two ways of thinking; System 1; System 2; premium pension; sustainability; SRI investment.; Nudging; nudgingverktyg; valarkitektur; hjärnans två tankesystem; System 1; System 2; premiepension; hållbarhet; SRI.;

  Sammanfattning : Vetenskapen är enig om att klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är på allvar, och kommer medföra oroande konsekvenser om utsläppen av växthusgaser fortsätter. Parisavtalet kräver förändringar i flera branscher och marknader, och finanssektorn är en av dessa. LÄS MER

 2. 2. Lika, olika och unika : Ett mångfaldsarbete med fokus på barnlitteratur i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Moa Andersson; [2021]
  Nyckelord :Swedish children s literature; critique of norms; picture book analysis; conventional signs; iconic signs; Svensk barnlitteratur; normkritik; bilderboksanalys; konventionella tecken; ikoniska tecken;

  Sammanfattning : I detta arbete används ett normkritiskt perspektiv för att undersöka mångfalden som presenteras ur ett urval bilderböcker publicerade mellan år 2016-2021. Arbetet kommer fokusera på några av de normer som bilderboken presenterar gällande bland annat genus, funktionsvariationer och kultur. LÄS MER

 3. 3. Role of electric flexibility in the future French grid with high renewable integration

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Lila Huet; [2019]
  Nyckelord :electric flexibility; storage technologies; state of art review; renewable energies; balance generation demand; France; Bretagne; linear optimization; merit order; nuclear; prospective scenarios; flexibilité électrique; technologies de stockage; état de l’art; équilibre production consommation; demande résiduelle; énergies renouvelables; scénario prospectif; optimisation linéaire; nucléaire; préséance économique; France; Bretagne; elektrisk flexibilitet; lagringsteknik; allmänt erkända tekniska; förnybar energi; balansgenerering efterfrågan; Frankrike; Bretagne; linjär optimering; meriteringsordning; kärnkraft; framtida scenarier;

  Sammanfattning : The operation of electric grids depends on the balance between the electric generation and the demand. In France, the Transmission System Operator, RTE, is responsible for the stability and the security of the grid. Today, the electric generation follows the variations of the demand. LÄS MER

 4. 4. Tankar om talböcker : elevperspektiv på Legimus

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Brink; [2019]
  Nyckelord :Assistive technology; attitude; compensatory aids; Legimus; stigmatization; student perspective; talking book; Assisterande verktyg; attityd; elevperspektiv; kompensatoriska hjälpmedel; Legimus; stigmatisering; talbok;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv undersöka vilka hinder samt möjligheter som kan identifieras i elevers användande av talböcker samt att få en uppfattning om hur elever uppfattar lärares attityd och kompetens inom detta område. Den metod som jag använt är enkäter som besvarats av elever i åk 4-9 som har ett Legimuskonto. LÄS MER

 5. 5. Jordbrukssektorns resiliens mot extrema väderhändelser i en svensk kontext : Förutsättningar och strategier för ökad resiliens

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhet (from 2013)

  Författare :Jenny Wessberg; [2019]
  Nyckelord :Resilience; agricultural sector; droughts; floods; Västra Götaland County; Resiliens; jordbrukssektorn; torka; översvämningar; Västra Götalands län;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har klimatförändringarna påverkat naturliga och mänskliga system världen över, och som en följd har extrema väderhändelser inträffat oftare och blivit mer intensiva. Många ekosystem och mänskliga system är både mycket sårbara och exponerade, däribland jordbruket. LÄS MER