Sökning: "videointervjuer"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet videointervjuer.

 1. 1. Utmaningar för HR under oplanerade förändringar : En fallstudie om komplexiteten i att hantera covid-19 och de lärdomar som kan bidra till bättre framtida förutsättningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Heinemann; Malin Jönsson; [2021]
  Nyckelord :HR; Oplanerad förändring; Krishantering; Strategisk HR; Ledning; Samverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund och forskningsgap: I en föränderlig värld och med påverkan av covid-19, upptäcktes ett fenomen kring vilka förutsättningar som fanns och hur HR hanterat utmaningar som uppkommit, i samverkan med ledningen. Tidigare forskning om området ansågs otillräcklighet vilket skapade ett intresse för att undersöka det närmare. LÄS MER

 2. 2. Den stödjande förskolläraren i leken : En kvalitativ studie om förskollärarnas stöd i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Evelina Lundell; Johanna Lilja; [2021]
  Nyckelord :lek; stödjande förskollärare; samspel; kommunikation; utveckling och lärande.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares perspektiv på sin roll i att ge barn stöd i leken. Detta är en kvalitativ studie som genomförts med åtta intervjuade verksamma förskollärare på kommunala förskolor i olika kommuner. Datainsamlingsmetoden för studien är semistrukturerade videointervjuer. LÄS MER

 3. 3. Lärplattan som pedagogiskt verktyg : En kvalitativ studie gjord utifrån förskollärares beskrivningar kring hur lärplattan används i förskolans utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Line Forsén; Monica Markusson; [2021]
  Nyckelord :digitala verktyg; förskollärare; lärplatta; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka förskollärares syn på användandet av lärplattan i utbildningen. Studien har utförts genom kvalitativa metoder där empirin baseras på åtta intervjuer som genomförts med förskollärare från olika förskolor och kommuner. LÄS MER

 4. 4. Videointervjuers påverkan vid urval i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie utförd i kommunala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Karin Larsson; Camilla Löf; [2021]
  Nyckelord :Non-verbal communication; video interviews; recruitment process; search process; municipal departments; recruiters; Icke-verbal kommunikation; videointervjuer; rekryteringsprocess; sökprocess; kommunal verksamhet; rekryterare;

  Sammanfattning : Rekryterare inom kommunala verksamheter har tidigare använt sig av fysiska anställningsintervjuer vid rekrytering, men har på grund av covid-19 pandemin ersatt dessa med videointervjuer. Enligt tidigare forskning begränsas den icke-verbala kommunikationen i samband med videointervjuer vilket riskerar att påverka rekryterarens uppfattning och omdöme av kandidaten. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sandra Stenström Hedin; [2021]
  Nyckelord :digitala verktyg; lärande; Ipad; undervisning;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna undersökning är att undersöka digitala verktyg som undervisningsstöd i förskolan och hur/om pedagoger i förskolan använder digitala verktyg och hur pedagoger resonerar om de digitala verktygen påverkar lärandet hos barnen. Metod Metoden som använts till detta arbete är kvalitativ metod för att undersöka hur användandet av digitala verktyg påverkar barnens lärande. LÄS MER