Sökning: "working with experience"

Visar resultat 1 - 5 av 5206 uppsatser innehållade orden working with experience.

 1. 1. "Åhh fröken kan vi inte ha drama igen" eller elevers upplevelse av att arbeta me drama som komplement i svenskundervisnigen. : En interventionsstudie i grundskolaans årskurs två.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Sara Nilsson; [2024]
  Nyckelord :drama; multimodalitet; undervisning; lågstadiet; estetiska verktyg; sociokulturellt perspektiv; upplevelser;

  Sammanfattning : PISA-resultatet (2022) visar på vikten av att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga, där skolan förväntas bidra till en likvärdig utbildning för alla elever oberoende deras olika förutsättningar. Tidigare forskning har visat att multimodala arbetssätt kan bidra till ökad läs- och skrivinlärning bland elever i de lägre årskurserna. LÄS MER

 2. 2. Automating the identification of components in 3D models

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Oliver Olofsson; [2024]
  Nyckelord :Part segmentation; Blender; 3D mesh; MeshCNN; PointNet ; DGCNN;

  Sammanfattning : Online house building tools are robust instruments that have transformed the approach to home planning and design. The significance of 3D models on online house building and design platforms lies in their ability to elevate the user experience, enhance design precision, and foster collaboration. LÄS MER

 3. 3. "Vi når inte ut till alla barn som behöver oss"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ola Majeed; [2024]
  Nyckelord :social workers; experience; children who witness domestic violence; consequences; interventions; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children witnessing domestic violence is a major social issue where many children lack protection. Previous research indicates that children who witness domestic violence have a hard time talking about the violence as it is considered a private matter. LÄS MER

 4. 4. “Och när man känner att man inte riktigt orkar så ska man nog se det som en varningssignal.“ Socialarbetares beskrivning av deras hantering av känslor i interaktion med våldsutsatta barn.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Fält; Elsa Hammarström; [2024]
  Nyckelord :social workers; emotions; emotional work and coping. Nyckelord: Socialarbetare; känslor; hantering av känslor och coping; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to increase the knowledge of how social workers describe their emotions, how they handle their emotions in interaction with abused children, and how they describe the effects on their profession and private life. The study was based on six semi-structured interviews with social workers, who have experience working with abused children. LÄS MER

 5. 5. Arbetet med hemlösa : En kvalitativ intervjustudie kring betydelsen av ideella och kommunala verksamheters kontakt till hemlösa individer samt samverkan sinsemellan dessa verksamheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Vera Hulterström; Ida Granberg; [2024]
  Nyckelord :Cooperation; Homeless; Homelessness; Housing first; Power; Stigma.; Bostad först; Hemlös; Hemlöshet; Makt; Samverkan; Stigma.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur socialarbetare från kommunala och ideella verksamheter upplever arbetet med hemlösa och hur deras arbete kan påverka de hemlösas möjligheter till stöd och eget boende. För att undersöka och svara på syftet etablerades två frågeställningar. LÄS MER