Att möta patienter med demenssjukdom -Hinder och möjligheter för personcentrerad vård i sjukhusmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Andelen patienter med demenssjukdom är hög och förväntas stiga. Demenssymtom kan leda till problematiskt beteende, vilket påverkar interaktionen mellan patient och vårdpersonal negativt. Patientens förståelse vid röntgenundersökningen påverkas av den snabba tekniken. Personcentrerad vård är den omvårdnadsmodell som enligt Socialstyrelsens riktlinjer skapar bästa förutsättningar för välbefinnande och hälsa för patienter ur denna patientgrupp. Syfte: Att belysa hinder och möjligheter för vårdpersonal, med fokus på röntgensjuksköterskan, att ge personcentrerad vård till patienter med demenssjukdom i sjukhusmiljö. Metod: En litteraturstudie utförd med integrerad analysmetod. Resultat: Hinder och möjligheter identifierades. Personalens kunskaper, avdelningens miljö och klimat visades påverka omvårdnadens kvalitet och möjligheterna att tillhandahålla personcentrerad vård. Slutsats: Resultatet visade på att vårdpersonal behöver kunskap och kompetens inom demensvård men även att organisatoriska faktorer påverkar möjligheterna att tillhandahålla personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)