Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. Inom den transpersonella teorin ser man på utvidgade medvetandetillstånd som en naturlig mänsklig erfarenhet, som ges olika namn; mystika, transcendenta och andliga. De ses som erfarenheter med en potential till djupgående förändring. En person som erfar ett utvidgat medvetandetillstånd kan ibland ha svårt att integrera dess innehåll och kan hamna i en kris som utlöses av att erfarenheten står så långt ifrån det vardagligt gemensamma och sanktionerade. Studien syftar till att undersöka hur professionella personer inom psykisk ohälsa området samtalar med människor om andliga erfarenheter och den psyko-spirituella kris som den kan utlösa. Nio professionella med olika bakgrund delar sin kunskap kring dessa erfarenheter och hur de kan bemötas inom en professionell kontext. De rekryterades inom psykiatri, psykologi, psykoterapi och socialt arbete, för att återge det team av professionella som återfinns inom psykiatrin. Frågeställningar: Vilka förklaringsmodeller använder professionella som är intresserade av denna fråga av andliga kriser? Finns det flera perspektiv? Uppstår en konflikt mellan paradigm? Framkommer en länk mellan trauma och transpersonella erfarenheter? Hur menar de att professionella kan bemöta en person som är i en andligkris med transpersonella inslag? Metod: Tolkande fenomenologisk analys, IPA, (Interperative Phenomenological analysis), användes. IPA har som fokus att utforska människors meningsskapande utifrån deras sociala kontext och personliga livsvärld. IPA utgår från en hermeneutik som är både empatisk och ifrågasättande där forskaren både försöker förstå en persons inifrånperspektiv och samtidigt tolka mer övergripande och identifiera meningsbärande teman. IPA är en induktiv ansats som söker efter mönster som skapar mening. Resultat: Fyra överordnande teman identifierades. (1) Patologiskt paradigm - kampen om perspektiven, (2) Transcendens som perspektiv, (3) Andliga kristillstånd, (4) Bemötande av andliga kristillstånd i en professionell kontext. Studien visar att dessa erfarenheter finns både hos de professionella och hos dem de mött genom åren. Och att de arbetar med olika paradigm och tolkningsmöjligheter av transcendenta erfarenheter. De anser alla att i vårt sekulära samhälle, där det saknas ett vedertaget narrativ kring dessa erfarenheter, så utlöser de ofta en kris hos människor. Och att det i den krisen finns en möjlighet för växt och transformation och att den professionelle kan bidra genom att ge utrymme för utforskande och öppna samtal, där andlighet också har en plats i bedömningen. Det framkommer också paralleller till psykedelisk terapi, där man kan förstå den mystika erfarenheten som läkande, men också att integration är nödvändig. Diskussion: Mad studies perspektivet kan erbjuda ett motståndsnarrativ till bemötandet av andlighet, andliga kriser inom socialt arbete, behandling och psykoterapi. Det behövs ett relationellt bemötande och ett perspektiv som är bio-psyko-socialt-spirituellt och kulturellt. Vilket kräver en flexibel och trygg professionell som förmår vara i andra perspektiv än det som organisationen, samhället eller det rådande paradigmet företräder. Detta ligger i linje med Socialstyrelsens rekommendation för personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)