Sökning: "spiritual emergency"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden spiritual emergency.

 1. 1. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 2. 2. Towards the second draft : An eco-theological and ecocritical analysis of Sheila Heti’s Pure Color and its potential in the EFL classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Luis Boaventura Fernandes; [2023]
  Nyckelord :Eco-theology; ecocriticism; EFL Classroom; Pure Color; upper secondary school; literature; teaching literature;

  Sammanfattning : Education on sustainable development and environmental awareness is becoming increasingly important with the current climate emergency. This type of education extends across all school subjects and texts of various kinds are shown to be able to help students gain new insights about the world and themselves. LÄS MER

 3. 3. Varför bry sig? : Empatitrötthet inom akutsjukvård – en integrativ litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jonathan Edenburg; Lidé Fredrik; Wijk Lucas; [2021]
  Nyckelord :Compassion fatigue; Coping strategies; factors; SOC; nurse; stress; Empatitrötthet; Copingstrategier; faktorer; KASAM; sjuksköterska; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empatitrötthet (ET) är ett tillstånd som uppkommer till följd av sjuksköterskors vårdande profession. Sjuksköterskor använder sig själva som emotionella instrument för att ge professionell omvårdnad. Tillståndet är en kumulativ process med fysiska, känslomässiga, sociala, andliga och intellektuella symptom. LÄS MER

 4. 4. När det oväntade inträffar : en studie om hur barns behov av stöd uppmärksammas inom akutsjukvården, i samband med nära anhörigs oväntade död

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linda Carsten; Linda Petersson; [2002]
  Nyckelord :Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to find out how children are paid attention to by staff at emergency wards, when a close relative unexpectedly passes away. We had five questions to help us to reach our aim: · How can helpers work with children in acute crises? · How can children in crises react? · What apprehension does children have of death during different ages? · How much should children participate? · What do the helpers think about future development of support for children in crises? To find this out, we gathered information through literature and interviews with professional workers such as priests, almoners and one psychologist. LÄS MER