Sökning: "posttraumatisk växt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden posttraumatisk växt.

  1. 1. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
    Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

    Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER