Sant eller falskt? En kvalitativ studie av bilden gällande jämställdhetsarbete på ett strategiskt och operativt plan inom tre företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att studera huruvida diskrepans uppstått kopplat till bilden av jämställdhetsarbete mellan strategiska chefer och operativa medarbetare inom tre utvalda företag. Utifrån detta ämnar vi även att undersöka hur denna diskrepans uppstått och om företagen gör något för att kompensera för denna diskrepans och, om så, vad. Uppsatsens teoretiska ramverk utgår ifrån ett institutionellt perspektiv och en modell som förklarar hur denna diskrepans uppstått samt vad som görs som kompensation för detta. Empirisk data har insamlats genom 15 personliga intervjuer där strategiska chefer respektive operativa medarbetare deltagit. Resultatet av studien visar på att det uppstått diskrepans kopplat till jämställdhetsarbete mellan strategiska chefer och operativa medarbetare inom respektive företag. Utifrån detta dras slutsatsen att diskrepansen sker inom ett antal olika områden på respektive företag och att ett antal insatser även genomförs som kompensation för detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)