Sökning: "kompensationer"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet kompensationer.

 1. 1. Sant eller falskt? En kvalitativ studie av bilden gällande jämställdhetsarbete på ett strategiskt och operativt plan inom tre företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Albín; Robert Andersson; [2022-02-16]
  Nyckelord :jämställdhet; jämställdhetsarbete; diskrepans; legitimitet; löskoppling; isärkoppling; isomorfismer; kompensationer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera huruvida diskrepans uppstått kopplat till bilden av jämställdhetsarbete mellan strategiska chefer och operativa medarbetare inom tre utvalda företag. Utifrån detta ämnar vi även att undersöka hur denna diskrepans uppstått och om företagen gör något för att kompensera för denna diskrepans och, om så, vad. LÄS MER

 2. 2. En effektivare hantering av negativ eWOM : En kvalitativ studie om de effektivaste faktorerna inom service recovery som företag tillämpar vid hantering av negativ eWOM

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Asho Abdi Hassan; Sagal Amin; [2021]
  Nyckelord :Electronic word of mouth; Negative electronic word of mouth; Service recovery; eWOM; Elektronisk word of mouth; Negativ elektronisk word of mouth; Service recovery; eWOM;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of the study is to gain an understanding of the most effective factors in service recovery that companies apply when managing negative eWOM.  Method: With the help of a qualitative cross-sectional study based on a deductive research approach, five semi-structured interviews were conducted with marketing managers. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner för personer med demens och dess betydelse i dagliga aktiviteter : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sara Lindén; Filip Sellén; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; åtgärder; aktiviteter i det dagliga livet; neurodegenerativa tillstånd; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Demens är en växande sjukdom världen över. Vid demens kan den drabbade få svårigheter att utföra aktiviteter i det dagliga livet på samma sätt som innan sjukdomen. Arbetsterapeuter arbetar med att hjälpa personer med demens att öka eller bibehålla funktioner i dagliga aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. A study of EKF-SLAM for vehicle state estimation.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DOUGLAS LUNDGREN; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Self driving vehicles consists of advanced Commercial-Off-The-Shelf components which are developed separately by different manufacturers and can introduce uncertainties to the system. To guarantee that the system meets the safety requirements is a complex task and it is important to test the performance of components beforehand. LÄS MER

 5. 5. Skellefteå-Stockholm-Kiruna : Att kompensera för avlägsenhet i turismdestinationen Swedish Lapland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Christine Lam; Felicia Morén; [2018]
  Nyckelord :Avlägsenhet; Infrastruktur; Mobilitet; Periferi; Tillgänglighet; Turism;

  Sammanfattning : Bristfällig infrastruktur och transportnätverk är ett problem inom turismnäringen eftersom den delvis kan förhindra människor från att besöka en plats. Detta tenderar att vara en problematik i främst perifera områden såsom Swedish Lapland som föreliggande studie avgränsar sig mot, då destinationen är lokaliserad i norra Sverige. LÄS MER