Det är väl bara att sluta? : En studie baserad på självbiografier av personer med alkoholberoende

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Alkoholberoende är en sjukdom som är individuell men beror på genetiska och biologiska faktorer. Alkohol är skadligt för kroppen och medför en större risk för somatiska sjukdomar. För att se hela personen behöver sjuksköterskan vårda med livsvärlden som grund. Hälsa är ett komplext begrepp som innefattar det fysiska, psykiska och sociala välmåendet. Sjuksköterskan har en viktig roll i att motivera och tillgodose personens informationsbehov. Syfte: Att beskriva personers upplevelse av att leva med ett alkoholberoende. Metod: Studien baseras på en kvalitativ analys av narrativer. Resultat: I resultatet framkom tre teman och sju subteman. (1) Att överleva vardagen; en verklighetsflykt, alkoholen kommer först, känslor av svek och ensamhet. (2) Att hitta förklaringar och försvar; döljer och förnekar, ursäkter och lögner. (3) Att behöva hjälp för att kunna leva; en tro om att klara sig själv, stöd som förutsättning. Konklusion: Vad som motiverar den unika personen till att söka hjälp är individuellt och något som sjuksköterskan behöver beakta. Stöd är viktigt för alkoholberoende personer och då krävs en god relation mellan vårdare och patient. Sjuksköterskan behöver ha kunskap om hur en alkoholberoende person upplever sin livsvärld för att skapa förutsättningar för att kunna motivera personen till förändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)