Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

Sammanfattning: SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. Trots det är den korrelationenmindre utforskad hos barn och ungdomar.Syfte: Att undersöka det vetenskapliga underlaget om omega-3 supplementering har positivaeffekter på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi.Sökväg: Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. Mesh-termervar: cholesterol, triglycerides, hyperlipidemias, dyslipidemias, fishes, “Fatty Acids, Omega-3”, adolescent, child och fria sökord var: triglycerid', cholesterol', hyperlipidemia',dyslipidemi', triacylglycerol', fish', omega-3, child', teen', schoolchildren, junior', blind',random', RCT, som användes i olika kombinationer.Urvalskriterier: Inklusionskriterier var randomiserade kontrollerade studier gjorda påmänniskor och skrivna på engelska. Populationen skulle vara barn och ungdomar i åldrarna7–19 år med hyperlipidemi. Supplementering av oljor innehållande DHA och EPA skulle ges.Exklusionskriterier var studier gjorda på djur och att interventionen fick omega-3 frånlivsmedel.Datainsamling och analys: Artiklar valdes efter att läst titel och/eller abstrakt av tvåoberoende granskare. Tre studier granskades enligt SBU:s granskningsmall “Mall förkvalitetsgranskning av randomiserade studier”. Evidensstyrkan för effektmåttet triglyceridergraderades enligt GRADE.Resultat: Två studier hade hög studiekvalitet medan en studie hade medelhög kvalitet. Totaltantal studiedeltagande i det vetenskapliga underlaget var 102. Ingen signifikant skillnad avomega-3 supplementering kunde urskiljas för triglycerider mellan intervention- ochkontrollgrupp i någon av studierna. Klinisk relevant skillnad bevisades ej. Två av tre studieruppnådde ej power på 80 % och överensstämmelse mellan studierna var liten. Det resulteradei nedgradering av evidensgraderingen GRADE två steg, till låg (++) evidens.Slutsats: En dos på 0,5–3,4 g av omega-3 supplementering kan möjligtvis ha gynnsam effektpå triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi. Minskningen skiljer sig lite ijämförelse med enbart kostförändringar. Den kliniska relevansen är därför oklar och vidareforskning behövs (det vill säga GRADE: låg tillförlitlighet).Nyckelord: Kolesterol, triglycerider, hyperlipidemi, omega-3, DHA, EPA, barn ochungdomar.3Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Effect of omega-3 supplementation on triglycerides in children andadolescents with hyperlipidemia.- A systematic reviewAuthor: Hanna Lindström and Julia NelsonSupervisor: Helen LindqvistExaminer: Jenny van OdijkProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 1, 2020Background: Cardiovascular disease is the most common cause of death in Sweden andworldwide. Omega-3 supplementation has been shown as an effective strategy to decreaserisk factors for cardiovascular disease, especially in adults with hyperlipidemia. Despite that,the correlation is less studied in children and adolescents.Objective: To investigate the scientific evidence if omega-3 supplementation has positiveeffects on triglycerides in children and adolescents with hyperlipidemia.Search strategy: The literature search was conducted in PubMed and Scopus. MeSH-termswere: cholesterol, triglycerides, hyperlipidemias, dyslipidemias, fishes, “Fatty Acids, Omega-3”, adolescent, child and free keywords were: triglycerid', cholesterol', hyperlipidemia',dyslipidemi', triacylglycerol', fish', omega-3, child', teen', schoolchildren, junior', blind',random', RCT, used in different combinations.Selection criteria: Inclusion criteria were randomized controlled studies in humans ochwritten in english. The population would be children and adolescents aged 7–19 withhyperlipidemia. The supplementation had to be oils containing DHA and EPA. Exclusioncriteria were studies conducted in animals and the intervention received omega-3 from food.Data collection and analysis: Articles were selected by title and/or abstract by twoindependent reviewers. Three studies were reviewed according to the SBU's review template“Quality assurance template for randomized studies”. The strength of the evidence for theefficacy measure of triglycerides was graded according to GRADE.Main results: Two of the studies were graded as high quality and one as medium high. Thetotal study population consisted 102. No significant difference was discerned for triglyceridesbetween the intervention- and control group of omega-3 supplementation, in addition, noclinical relevant difference. While using the GRADE template the level of evidence waslowered two steps to low (++) evidence due 80 % power were not achieved in two trials andthe consensus between them were to small.Conclusions: Omega-3 supplementation of 0,5-3,4 g may have beneficial effect ontriglycerides in children and adolescents with hyperlipidemia. However, the reductioncompared to dietary changes was small. Therefore, the clinical relevance is unclear andfurther research is needed (GRADE: low reliability).Keywords: cholesterol, triglycerides, hyperlipidemia, omega-3, DHA, EPA, children andadolescents.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)