Sökning: "överskottslam"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet överskottslam.

 1. 1. Egenskaper och förtjockningspotential hos slam från MBR- respektive CAS-process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Jirblom; [2019]
  Nyckelord :MBR-process; excess sludge; characteristics of sludge; thickening; Henriksdal wastewater treatment plant; Hammarby Sjöstadsverk; MBR-process; överskottslam; slamegenskaper; förtjockning; Henriksdals reningsverket; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : För att kunna möta framtidens striktare reningskrav för avloppsvatten och en ökad belastning på grund av befolkningstillväxt bygger Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) om Henriksdals reningsverk inom projektet Stockholms Framtida Avloppsvattenrening (SFA). En av de större förändringarna i det framtida Henriksdals reningsverk är införandet av MBR-teknik, där slam och vatten avskiljs genom membranfiltrering. LÄS MER

 2. 2. Förbehandlingstekniker och LCA för rötning av organiskt avfall : Modellkonstruktion och Utvärdering med ORWARE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emil Back; [2015]
  Nyckelord :pretreatment; organic waste; life cycle assessment; ORWARE; modeling; förbehandling; organiskt avfall; livscykelanalys; ORWARE; modellkonstruktion;

  Sammanfattning : The goal of this master thesis project was to develop computer models of some plausiblepretreatment techniques and to assess the potential benefits/costs of using pretreatment andanaerobic digestion for waste management of organic waste from a system perspective. Forthis purpose a computer program called ORWARE has been used. LÄS MER

 3. 3. Mätning av metanpotentialen hos slam på Henriksdal och Bromma : Metodutveckling och utvärdering av labutrustningen ”BCS-CH4 Biogas”

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi (flyttat 20130630)

  Författare :Clara Borggren; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I april 1999 satte Sveriges regering upp 15 miljömål (utökades till 16 under 2005) vilka strävar efter att lösa Sveriges stora miljöproblem till nästa generation. Det första miljömålet är ”begränsad klimatpåverkan” och ett av dess delmål är att utsläppen av växthusgaser under perioden 2008-2012 skall vara minst 4 procent lägre än utsläppen var år 1990. LÄS MER