Sökning: "Alexandra Maria"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Alexandra Maria.

 1. 1. Barns rätt till lek i förskolors utomhusmiljö : En kvalitativ studie om barns möjligheter till lek i förskolors utomhusmiljö oavsett könstillhörighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Åhlin; Alexandra Larsson Krigholm; [2022]
  Nyckelord :Lek; könstillhörighet; förskolors utomhusmiljö; genusteori;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera förskollärares uppfattningar om barns möjligheter till lek i förskolors utomhusmiljö oavsett könstillhörighet. Vi har uppmärksammat att det finns en avsaknad av forskning när det kommer till hur förskollärare beskriver att alla barn kan få samma möjligheter till lek i förskolors utomhusmiljö oavsett könstillhörighet. LÄS MER

 2. 2. Covid-19 and gender inequality in Mexico : The unequal impact of the pandemic on women’s healthcare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Nordiska Latinamerikainstitutet

  Författare :Maria Alexandra Moise; [2021]
  Nyckelord :Gender inequality; Healthcare access; Covid-19 pandemic; Mexico;

  Sammanfattning : Healthcare systems and medical services all over the world have been facing a significant reliability crisis that has peaked in the past couple of decades from a series of criticisms regarding inequality. It is well-established that the inequality problem, especially in the Latin American region is an abiding and deep-routed phenomenon particularly in regards to gendered relationships, which has only recently been given the necessary attention. LÄS MER

 3. 3. Berättelser, genus och sexualitet i svenskundervisningen : En komparativ analys mellan Jessica Schiefauers roman Pojkarna och Alexandra-Therese Keinings filmatisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Linnéa Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :Pojkarna; skönlitteratur; film; genus; kön; sexualitet; queerteori; svenskämnet; narrativ fantasi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra hur genus och sexualitet skildras i Jessica Schiefauers roman Pojkarna (2011) och dess filmatisering från 2016. Studien ämnar även att utröna hur skillnader i fråga om hur medierna skildrar genus och sexualitet påverkar deras didaktiska potential i svenskundervisningen på gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar ett traumateam i deras interprofessionella arbete vid ett akut patientomhändertagande : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Ovesdotter; Alexandra Wrembicki Nelson; [2021]
  Nyckelord :Communication; Communication Tools; Group dynamics; Leadership; Trauma; Trauma team; Gruppdynamik; Kommunikation; Kommunikationsverktyg; Ledarskap; Trauma; Traumateam;

  Sammanfattning : När en patient inkommer till akutmottagningen efter att blivit utsatt för yttre högenergivåld krävs ett snabbt omhändertagande i form av ett interprofessionellt traumateam. Att omhänderta traumapatienter kan upplevas som sårbart och tumultartat vilket medför att vårdpersonal behöver agera snabbt. LÄS MER

 5. 5. Den röda hyllsektionen : En kvantitativ studie om färgers uppfattning med fokus på TexMex

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Alexandra Larsson Mercado; Alexandra Jansson; Maria Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Färgsymbolik; färgnormer; TexMex; enkätundersökning; Santa Maria; förpackningsdesign;

  Sammanfattning : ”Tacohyllan”, ett begrepp som kommit att utvecklas till ett intressant samhällsfenomen och Santa Maria är det märke som många på den svenska marknaden direkt kopplas till kryddor och TexMex. Santa Maria tycks dessutom vara ett av de märken som positionerar sig som störst inom taco-sortimentet i svenska livsmedelsbutiker. LÄS MER