Sökning: "Arbetsrelation"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Arbetsrelation.

 1. 1. “Du är faktiskt chef här” Hur tillitsfulla arbetsrelationer skapas - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Hallsten; Sebastian Olsson; [2019-09-02]
  Nyckelord :Tillit; LMX; Rollteori; Medarbetarskap; Arbetsrelation;

  Sammanfattning : This study examines how the relation between employees and their managers appear from the perspective of the employee. Furthermore, employees from two different industries has been interviewed, one male dominated industry in construction and a female dominated industry in health and social care. LÄS MER

 2. 2. Socialarbetares arbete med utövare av våld i nära relationer : En fenomenografisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ida Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Intimate partner violence; perpetrators of violence; causes of the use of violence; perpetrators’ justification of violence; Våld i nära relation; våldsutövare; orsaker bakom våldsutövande; rättfärdigande av våldsutövande;

  Sammanfattning : In this phenomenographic study of social workers’ experiences regarding working with perpetrators of intimate partner violence (IPV), three focus areas were covered; causes of the use of violence in IPV relationships, effective strategies in the work with perpetrators of IPV, and the perpetrators’ justification of their use of violence in their intimate partner relationships. The experiences regarding causes of use of violence in intimate partner relationships comprised own experiences of abuse from IPV, mental health causes, toxic masculinity, and childhood negligence. LÄS MER

 3. 3. Motivation på arbetsplatsen : En komparativ fallstudie om motivation hos anställda med olika arbetsform och arbetsuppgifter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Johansson; Ellinor Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Motivation; motivational systems; Part-time and full-time employees; Motivation; motivationssystem; heltid- och deltidsanställda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Motivation är idag ett väletablerat begrepp. De flesta företag idag anser att det har betydelse för företagets framgång att deras anställda är motiverade på arbetsplatsen. Vad som motiverar anställda kan påverkas av flera olika faktorer; exempelvis arbetsform och arbetsuppgifter. LÄS MER

 4. 4. Vän eller chef? - En kvalitativ studie om att vara chef för sina tidigare arbetskamrater

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marcello Baluyos Jakobsen; Emma Petzén; [2019]
  Nyckelord :Key words: internal promotion; internal recruitment; leadership; management; organization; thematic analysis; workplace friendship; workplace relationship Nyckelord: intern befordran; internrekrytering; ledarskap; ledning; organisation; tematisk analys; arbetsvänskap; arbetsrelation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och få en fördjupad förståelse för hur internrekryterade chefer upplever att bli chef för tidigare arbetskamrater, och få en ökad insikt i de utmaningar som kan uppstå i samband med detta. Som metod användes en kvalitativ ansats varpå tio semistrukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Influencer Marketing : Relationen mellan företag och Influencers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amanda Kreuger; Sabina Broman; [2018]
  Nyckelord :Influencer Marketing; social media; marketing; trust; image; brand; relevance; business relationships; Influencer Marketing; sociala medier; marknadsföring; trovärdighet; image; varumärke; relevans; arbetsrelation;

  Sammanfattning : Idag är sociala medier en stor del i dagens samhälle och det kan ses mer eller mindre som en självklarhet är ständigt vara uppkopplad. Dessa sociala plattformar har öppnat upp för en ny typ av marknadsföring, nämligen Influencer Marketing. LÄS MER