Sökning: "Be a parent to a child who has died"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Be a parent to a child who has died.

 1. 1. Föräldrars upplevelse och önskan av stöd från vårdpersonal vid vård av barn i palliativt skede : – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cornelia Ahlén; Karin Sundström; [2016]
  Nyckelord :Palliative care; children; parent support; experience; Palliativ vård; barn; föräldrastöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara förälder till ett barn i palliativt skede innebär en stor sorg och känsla av hjälplöshet. Vården av ett barn i palliativt skede innebär en total omvårdnad av barnets kropp och själ samt ett stöd åt barnets familj. LÄS MER

 2. 2. När ett barn dör : En litteraturöversikt över föräldrars upplevelser av vårdpersonales stöd efter att deras barn dött

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Hedenlind; Sara Berg; [2016]
  Nyckelord :Child death; Child loss; Support for parents; Parents support; Grief and breavemeants; Parents perspective; When a child dies; Qualitative; Be a parent to a child who has died; Barns död; Förlust av ett barn; Föräldrastöd; Stöd för föräldrar; Sorg och sörjande; Föräldrars perspektiv; När ett barn dör; Kvalitativ; Att vara förälder till ett barn som dött;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förlora ett barn är en stor sorg som uttrycks på olika sätt hos olika individer. Sorgen drabbar inte bara familjen utan även vårdpersonal som upplever att det får svårigheter att identifiera föräldrars behov och stödja dem i deras sorgeprocess. LÄS MER