Sökning: "Biblioteks demokratiuppdrag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Biblioteks demokratiuppdrag.

  1. 1. Digital delaktighet - Folkbibliotekets nya demokratiuppdrag för en ökad samhällelig delaktighet?

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

    Författare :Lisa Dahlquist; [2012]
    Nyckelord :ALM; library and information studies; digital participation; Internet; Digidel 2013; public library; social capital; democracy; civic society; public sphere ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; digital delaktighet; folkbibliotek; socialt kapital; demokrati; civilsamhälle; offentlig sfär; Cultural Sciences; Social Sciences;

    Sammanfattning : Today there are several public libraries in Sweden that are engaged in the campaign Digidel 2013, a campaign that aims to increase the digital participation among citizens. The democratic aspects of such activities are the focal point of this thesis. LÄS MER