Sökning: "CSR-rapportering"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet CSR-rapportering.

 1. 1. EU-direktivets påverkan på CSR-rapporteringen - En kvalitativ studie om hur CSR-rapporteringens utformning och omfattning i den svenska klädbranschen har påverkats av det lagstadgade kravet på hållbarhetsrapportering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Jauhiainen; Rebecka Klasson; [2021-08-23]
  Nyckelord :CSR; ; CSR-rapportering; Hållbarhetsrapportering; Klädbranschen; Direktiv 2014 95 EU;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det ökade hållbarhetsfokuset har inneburit att det ställs högre kravpå företagens hållbarhetsarbete och CSR-rapportering genom reglering samt press frånintressenter. Tidigare studier har inte fokuserat på hur klädbranschen har påverkats avlagkravet på hållbarhetsrapportering trots branschens stora hållbarhetseffekter. LÄS MER

 2. 2. Rapporteringskravets påverkan på hållbarhetsrapporteringen : En jämförelse av innehållet mellan fyra olika branscher

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Niclas Arvidsson; Jonatan Alvarson; [2021]
  Nyckelord :Stakeholder; Stakeholder Theory; legitimacy theory; CSR-reporting; Sustainability report; Triple bottom line; reporting requirements.; Intressenter; intressentteorin; legitimitetsteorin; CSR-rapportering; hållbarhetsredovisning; Triple Bottom Line; rapporteringskrav;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbarhet har blivit ett växande samtalsämne och ett ökat tryck på hållbarhet har lett till att ett lagkrav har tillsatts för att företag ska redovisa hållbarhet i årsredovisningen. Bland annat har GRI tagit fram riktlinjer för en tydlig struktur för hållbarhetsredovisningen men problemet är att företaget jobbar med olika intressenter och använder sig av olika indikatorer vid redovisningen vilket i sin tur gör det svårt att jämföra olika hållbarhetsredovisningar med varandra. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering och företagsvärde : En studie om sambandet mellan integrerad respektive separat hållbarhetsrapportering och företagsvärde.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Landin; Louise Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; CSR-rapportering; Integrerad rapportering; Separat rapportering; Företagsvärde;

  Sammanfattning : Samhällets intresse för hållbarhet har vuxit under de senaste decennierna och det har kommit att ställas stora krav på företags hållbarhetsrapportering. I Sverige är hållbarhetsredovisning lagstadgat för stora företag och regleras av årsredovisningslagen. LÄS MER

 4. 4. Leder förbättrad miljödimension i ESG-betyget till lägre kostnad för räntebärande skulder? : En studie om miljöarbetets påverkan på kostnaden för räntebärande skulder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sonia-Maria Ask; Robin Olofsson; [2021]
  Nyckelord :CSR; ESG; legitimitetsteorin; intressentteorin; miljödimension; miljökontroverser; CSR-rapportering; skuldkostnad;

  Sammanfattning : Titel: Leder förbättrad miljöaspekt i ESG-betyget till lägre kostnad för räntebärande skulder? En studie om miljöarbetets påverkan på kostnaden för räntebärande skulder Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Robin Olofsson och Sonia-Maria Ask Handledare: Jan Svanberg Datum: 2021 - Juni Syfte: ESG-betygets påverkan på räntebärande skulder har studerats omfattande med varierat resultat. Betygets komplexitet har lett till nyanserade diskussioner gällande betygets användbarhet och hur relevanta de olika dimensionerna i betyget är. LÄS MER

 5. 5. CSR rapportering av organisations skandaler. : En kvalitativ innehållsanalys av företagens hållbarhetsrapportering före och efter en skandal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Liibaan Abdullahi Ali; Faizan Shaikh; [2020]
  Nyckelord :CSR; Legitimitet teori; Hållbarhetsredovisning; Intressent teori; Substantiell management; Symbolisk management; Skandal; Ceremonial Conformity; Coersive Isomorphism; SLT; ILT;

  Sammanfattning : The main subject in this research study is to try to understand the link between legitimacy upholding and CSR reporting, which in this case is sustainability reporting. In this research study we examine how companies’ legitimacy can be damaged by a scandal. LÄS MER