Sökning: "DIVA samverkan skola fritids"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden DIVA samverkan skola fritids.

 1. 1. Samverkan mellan skola och fritids : En studie om samverkan mellan verksamheterna i Borås Stad.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Philippa Johansson; [2019]
  Nyckelord :samverkan; Borås Stad; fritidshem; fritidslärare; skola; förskoleklass; lärare; rektor; systemteori; organisation;

  Sammanfattning : För sex år sedan tog jag examen från lärarutbildningen vid Högskolan i Borås och under min utbildning hade jag fått många tips och idéer på hur klasslärare och fritidslärare kunde dela upp undervisningen och ansvara för olika delar av undervisningen beroende på kompetens och intresse. När jag kom ut i arbetslivet var det inte den verkligheten jag mötte. LÄS MER

 2. 2. "Det viktigaste är att barnen trivs och mår bra" : En studie om fem fritidspedagogers uppfattning om fritidspedagogisk undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Frida Hedman; [2019]
  Nyckelord :fritidshem; skola; planering; samverkan; yrkesroller; kompletteringsuppdraget;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie tar sin utgångspunkt i fem fritidspedagogers upplevelser kring fritidspedagogisk undervisning på fritidshemmet och i skolan. Syftet med studien är att öka kunskapen om vilken uppfattning fritidslärare har om vad fritidspedagogisk undervisning innebär. LÄS MER

 3. 3. Samverkan mellan fritidshemmet och skolan : En studie om hur fritidspersonal upplever att samverkan mellan fritidshemmet och skolan ser ut

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Larsson; [2016]
  Nyckelord :after school care teachers; teachers; after school care; school; cooperation; characters; fritidspersonal; lärare; fritids; skola; samverkan; samarbete; roller;

  Sammanfattning : Syftet med ubdersökningen är att ta reda på hur mycket och på vilket sätt fritidspersonalen samverkar med lärarna. I uppsatsen kommer samarbetet mellan skola och fritids belysas. Det kommer undersökas om och vad som fungerar bra men även ta upp problematiken som finns kring samverkan.. LÄS MER

 4. 4. Fritidslärarens yrkesroll : En studie av grundskolelärares förståelse för och attityd till fritidslärarens yrkesroll och hur den kan påverka samverkan mellan skola och fritids

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johan Sundqvist; [2016]
  Nyckelord :after-school care teacher; collaboration; social constructivism; fritidslärare; samverkan; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : The purpose of this study, The after-school care teacher’s professional role - A study of  primary school teachers understanding and attitudes towards the after-school care teachers professional role and how that can affect collaboration between the school and after-school care, is to illustrate the understanding and attitudes towards after-school care teachers found with primary school teachers. Another purpose is to examine in what way the understanding and the attitudes can affect the collaboration between school and after-school care as well as the after-school care teachers ability to operate professionally. LÄS MER

 5. 5. Fritidslärarens dilemma : i mellanrummet fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Lindell; [2015]
  Nyckelord :grundlärare mot fritidshem; fritids; samverkan; pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad den nya utbildningen – Grundlärare mot fritidshem – innebär för aktiva inom verksamheten, vilka förändringarna är och om de är välkomna eller inte. De medverkande i studien har insikt om både utbildning samt verksamhet, hur det sett ut och vad som är annorlunda idag. LÄS MER