Sökning: "maktperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade ordet maktperspektiv.

 1. 1. NYA UTMANINGAR INOM FÖRSKOLAN - En kvalitativ studie om barnskötarnas upplevelse av sina arbetsförhållanden innan och under pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Svetlana Sharanina; [2021-07-02]
  Nyckelord :pandemin; rekommendationer; barnskötare; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; stöd; maktperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte med denna uppsats är att undersöka vilka effekter pandemin har på en förskoleverksamhet utifrån barnskötarnas egna upplevelser. För att på bästa sätt fånga upp fenomenet har fyra forskningsfrågor ställts i denna studie: -Hur upplevdes arbetsmiljö inom förskolan innan pandemin? -Hur har verksamheten implementerad Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt regionala rekommendationer gällande covid-19 på arbetsplatsen och hur barnskötare känner sig inför smittorisken? -Hur beskriver personalen deras arbete under pågående pandemi utifrån -de krav som ställs på dem, den kontroll de har över sina arbetsuppgifter samt det sociala stödet som de får? -Hur hanterar chefer arbetssituationen under pandemin?Studiens teoretiska referensram byggs på beskrivning av begrepp psykosocial arbetsmiljö, med hjälp av krav-kontroll-stödmodell analyseras barnskötarnas arbetsförhållande under den pågående pandemi samt vissa arbetsförhållanden förtydligas ytterligare med hjälp av maktperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Våldet på SiS särskilda ungdomshem : En kvalitativ studie ur personalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Alice Andreasson; Qendresa Kamberi; [2021]
  Nyckelord :Socialt arbete; SiS; ungdomshem; ungdomar; personal; våld; strategier; makt; relationer; tvångsvård.;

  Sammanfattning : I Sverige har statens institutionsstyrelsen ansvar över ungdomar och vuxna som blir tvångsplacerade med stöd av LVU, LVM och LSU på uppdrag av socialtjänsten. I denna uppsats är fokus inriktad på ett SiS hem i Sverige där ungdomar blivit omhändertagna med stöd av LVU. SiS hem tar emot ungdomar med psykosociala problem. LÄS MER

 3. 3. Hur framställs migration och utlänningar diskursivt i statliga utredningar? Ur följderna av ”flyktingkrisen 2015”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Karin Edstam; [2021]
  Nyckelord :diskurs; diskursteori; kritisk diskursanalys; makt; migration; utlänningar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hösten 2015 kom 163 000 asylsökande till Sverige, en händelse som i folkmun kommit att kallas ”flyktingkrisen 2015”. Det inträffade under en tid när högerpolitiskt orienterade partier växte sig allt starkare i Sverige och fortsätter att göra så än idag. LÄS MER

 4. 4. Att vara i ett maktnätverk : En kvalitativ studie av pedagogers berättelser kring olika diskurser om barn i relation till utmanande situationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emmy Kristensson; Mimmie Svensson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Diskurs; Makt; Normalisering; Disciplinering; Utmanande situationer;

  Sammanfattning : Föreliggande studie avser att belysa olika diskurser om barn i förskolan i relation till utmanande situationer samt den makt som utspelar sig i relationer mellan pedagog och barn. Makt kan utspela sig genom det uppdrag som pedagoger i förskolan har, att genom styrning och vägledning forma barn för att anpassas till samhällets normer och värderingar. LÄS MER

 5. 5. "Du vet vad som gäller!" : En vetenskaplig essä om hur förskollärare förhåller sig till populärkultur i barns lek och samtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Julia Vettergren; [2021]
  Nyckelord :Popular culture; play; social constructivism; power; preschool; populärkultur; lek; makt; socialkonstruktivism; förskola;

  Sammanfattning : This scientific essay examines how preschool teachers relate to the subject of popular culture in preschool. The essay is based on two self-experienced stories from my workplace and from the preschool practice. LÄS MER