Sökning: "Diglossi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Diglossi.

 1. 1. "Språkens status måste höjas" : En studie om hur diskurser om nationella minoritetsspråk upprätthålls i det minoritetspolitiska arbetet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Susann Dresh; [2019]
  Nyckelord :Nationella minoritetsspråk; minoritetspolitik; kritisk diskursanalys; implementering; diglossi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att testa flerspråkiga elevers språkförmåga : ett specialpedagogiskt perspektiv

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gloria Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Arabic; diglossia; language impairment; linguistic typology; Modern Standard Arabic; multilingual pupils; pedagogical investigation; Processability Theory; sociolinguistics; arabiska; diglossi; flerspråkiga elever; modern standardarabiska; pedagogisk utredning; Processbarhetsteori; sociolingvistik; språksvårigheter; språktypologi; Trog-2;

  Sammanfattning : Barn och elever som inte utvecklar det svenska språket som förväntat utreds med olika språktester. I denna studie undersöker jag ett vanligt förekommande testmaterial, som används för att kartlägga barns och elevers språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Kunskapskrav och villkor för lärande: En analys av styrdokument för arabiska som modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kheder Havindar; [2017]
  Nyckelord :arabiska; diglossi; kunskapskrav; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka kunskapskraven i arabiska som modersmål i grundskolan i Sverige. För att uppnå syftet ställs följande tre forskningsfrågor: 1. Hur förhåller sig kunskapskraven i arabiska som modersmål enligt Lgr11 till elevernas förutsättningar till språkinlärning av arabiska som minoritetsspråk i Sverige. 2. LÄS MER

 4. 4. Svenska eller engelska? : En litteraturstudie av engelskans påverkan på svenska språket, samhället och undervisningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sophia Bergman; Daniella De Oliveira Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Domänförlust; SPRINT; språkpolitik; diglossi; globalisering;

  Sammanfattning : Vi har gjort en litteraturstudie av forskning rörande engelskans påverkan på svenska språket och samhället. Engelskan får en allt starkare position och svenskan förlorar domäner till engelskan. I och med det sker det en påverkan på samhället. LÄS MER

 5. 5. Vad är svenska? : En undersökning av svenskars acceptans av anglicismer i svenskan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linnéa Grankvist; [2017]
  Nyckelord :anglicism; engelska; lånord; diglossi; domänförlust; attityder;

  Sammanfattning : Engelskans påverkan på svenskan diskuteras ofta och väcker reaktioner hos många. Idag lånar vi in engelska ord och uttryck i större omfattning än någonsin förr. Syftet med denna uppsats är att undersöka svenskars acceptans av nyare anglicismer i svenskan. LÄS MER