Sökning: "ELF"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet ELF.

 1. 1. WHAT CHANGES WHEN YOU USE ENGLISH AT WORK? A STUDY OF ENGLISH AS A LINGUA FRANCA IN MULTINATIONAL CORPORATIONS IN CHINA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Huan Luo; [2023-02-17]
  Nyckelord :English; English as a lingua franca; ELF; intercultural communication; workplace; multinational corporations; MNCs; China;

  Sammanfattning : This study investigated when Chinese business professionals use English as a lingua franca to communicate in the workplace, what changes, and why and how the changes happen. 14 respondents who had Chinese as L1 and English as at least one of their working languages participated in the open-ended questions survey. LÄS MER

 2. 2. Englishes och kulturell representation i en EFL-lärobok

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Leila Chaar; [2023]
  Nyckelord :Content Analysis; Critical Discourse Analysis CDA ; Cultural Representation; Discourse Analysis; EFL; ELF; English language; Englishes; ESL; Mixed Methodology; Qualitative analysis; Quantitative analysis; Textbook Analysis; Diskursanalys; EFL; ELF; Engelska språket; Englishes; ESL; Innehållsanalys; Kritisk diskursanalys CDA ; Kvalitativ metod; Kvantitativ metod; Kulturell representation; Läromedelsanalys; Mixad metod;

  Sammanfattning : I syfte att undersöka föreställningar om det engelska språket och kulturer i läroboken Solid Gold 1 genomfördes en innehållsanalys med mixad metod bestående av kvantitativ och kvalitativ analys. Teorier och begrepp ur diskursanalys och kritisk diskursanalys (CDA) användes som tolkningsverktyg i den kvalitativa analysen. LÄS MER

 3. 3. Equally non-native? : Investigating the attitudes of Swedish students towards Swedish and Arabic L2 English speakers

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Alva Liljegren; [2023]
  Nyckelord :Language attitudes; Verbal guise; ELF; ELT; World Englishes; Sweden.;

  Sammanfattning : The increasing use of English as a lingua franca has led to the emergence of many nonnative varieties, but research indicates that despite the efforts of disciplines such as World Englishes and ELF to elevate the status of these varieties, speakers of native varieties are still valued higher by listeners all over the world. However, few studies have attempted to compare non-native varieties to each other without the presence of a contrasting native variety. LÄS MER

 4. 4. Pragmatic strategies in academic English as a lingua franca : A corpus-based analysis of the use of the discourse markers, yeah, okay, and so during academic consultations hours

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Ida Nilsson; [2023]
  Nyckelord :English as a lingua franca; pragmatics; discourse markers; academic consultation hours; corpus linguistics;

  Sammanfattning : English is used as a lingua franca to communicate when interlocutors' do not share a first language (DeBartolo, 2014). This is prominent in academia, where teachers and students in international exchange programs communicate daily in English as a lingua franca (ELF). LÄS MER

 5. 5. Individers användning av socialt kapital i den kollektiva utvecklingen av lokalsamhällen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Frans Elf; [2022]
  Nyckelord :lokalsamhälle; lokal utveckling; socialt kapital; landsbygdsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka betydelsen av kompetenserna hos ledande representanter inom civilsamhället i Sverige och deras möjligheter att omsätta sina kompetenser till utveckling för sina lokalsamhällen. Studien har genomförts med en kvalitativ ansats där intervjuer med representanter från föreningar som arbetar med att utveckla sina lokalsamhällen på landsbygden har utgjort grunden för insamlandet av empiri. LÄS MER