Sökning: "EPA-modellen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet EPA-modellen.

 1. 1. Analysis of the US procedure for the fuel consumption and greenhouse gases certification of heavy duty vehicles

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Paolo Enrico Viotti; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The vehicle sector is facing the biggest revolution of the last 70 years, whose main target is the depletion of emission and a steady decrease of fuel consumption. The focus in this report is the Green House Gas Emissions model (GEM) developed by the United States Environmental Protection Agency (EPA). LÄS MER

 2. 2. Problemlösning som mål och medel. En studie om lärares arbetssätt med matematisk problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Hansson; Dominik Antoniewicz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka matematiklärarens arbetssätt när de arbetar med problemlösning för att inspirera lärarstudenter såväl verksamma lärare. Det teoretiska ramverket för studien ansluter till socialkonstruktivismen som Sellbjer (2002) anser är en samling av sociala faktorer som stödjer individen att konstruera kunskap. LÄS MER

 3. 3. Matematiklyftet : ett lyft för inkludering?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Marie-Louise Svensson; [2015]
  Nyckelord :inkludering; matematik; Matematiklyftet; EPA-modellen; matematiklärare; matematik utomhus; Konkret material;

  Sammanfattning : BakgrundMatematik kunskaperna har försämrats i de svenska skolorna över tid, därav måste något hända. Därför pågår det en stor statlig vidareutbildning av matematiklärare, Matematiklyftet. Denna fortbildning riktar sig till lärare i årskurs 1-9 i syfte att höja måluppfyllelsen hos eleverna. LÄS MER