Sökning: "Engelska för svenska som andraspråkselever"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Engelska för svenska som andraspråkselever.

 1. 1. Språkande som resurs för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Viktor Mauritz; [2018]
  Nyckelord :andraspråk; andraspråkselever; andraspråksutveckling; flerspråkighet; förstaspråk; inputhy-potes; interaktionshypotes; outputhypotes; sociokulturell teori; språkande;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken betydelse förstaspråket kan ha för andra-språkselevers lärande. Syftet uppnås med två frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Engelsklärande med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sarah Ahlgren; [2016]
  Nyckelord :engelskinlärning; modersmål; språkutvecklande metoder; svenska som andraspråk; tvåspråkighet; ämnesintegrerad undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur elever med annat modersmål än svenska gör när de ska lära sig engelska med stöd av svenskan som är deras andraspråk. Det jag vill undersöka är om engelskundervisningen är anpassad för denna grupp elever och vilka metoder pedagogerna använder i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Det matematiska språkets dilemman : En litteraturstudie om andraspråkselevers tillgång till ett matematiskt språk på svenska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Tove Johansson; [2016]
  Nyckelord :Matematiskt språk; andraspråkselever; möjligheter;

  Sammanfattning : Idag uppvisar andraspråkselever sämre resultat i matematik än förstaspråkselever och en av an-ledningarna till detta antas vara andraspråkselevers bristande kunskaper i det matematiska språ-ket. Syftet med denna litteraturstudie är att få kunskap om hur undervisningen kan utformas för att möjliggöra andraspråkselevers utveckling av ett matematiskt språk. LÄS MER

 4. 4. Ordinlärningsstrategier - En kvalitativ studie i engelska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marianne Öggesjö; Carina Magnusson; [2014-03-31]
  Nyckelord :Ordinlärningsstrategier; engelska; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att undersöka vilka ordinlärningsstrategier elever använder sig av i engelska som främmande språk och svenska som andraspråk. Som utgångspunkt till vår studie hade vi följande frågeställningar:• Vilka inlärningsstrategier säger elever att de använder sig av i engelska och svenska som andraspråk när de lär sig nya ord?• Hur gör de för att komma ihåg ord?• Är vissa ord lättare än andra att lära sig?• Var lär de sig bäst?• Vilka likheter och skillnader framkommer mellan inlärningsstrategier i engelska och svenska som andraspråk?Teori: Den teoretiska ramen utgick från ett sociokulturellt perspektiv, då Vi bland annat beskrev två språkpedagogers inlärningshypoteser, Krashen och Vygotskij. LÄS MER

 5. 5. "道生一,一生二,二生三,三生万物" (Laozi) [Vägen frambringar en, en frambringar två, två frambringar tre, tre frambringar myriad av varelser] - En översikt av utvecklingshistoria på kinesiskans ordförråd ur ordlängdens och ordkonstruktionens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kinesiska

  Författare :Fen Han; [2010]
  Nyckelord :kinesiskt ordförråd; ordkonstruktion; tvåstaviga ord; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : “Dao sheng yi, yi sheng er, er sheng san, san sheng wanwu道生一,一生二,二生三,三生万物[Vägen frambringar en, en frambringar två, två frambringar tre, tre frambringar myriad av varelser]”. Detta citat från Daodejing [Classic of the Way and Virtue] av Laozi kan ses som en bra beskrivning av det kinesiska språket. LÄS MER