Sökning: "Främjande verktyg"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Främjande verktyg.

 1. 1. Serietidningar i undervisningen i fritidshem : En kvalitativ studie om lärares erfarenheter av serietidningar i undervisningen i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hisham Rahim; Viktor Andersson Karlsson; [2021]
  Nyckelord :serietidningar; läsförståelse; lärare; bild och text; värderingar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva lärarnas erfarenheter av serietidningar i undervisningen i fritidshemmet. De frågeställningar som tillämpades i studien är följande:  - Hur arbetar lärare med serietidningar i undervisningen och i fritidshemmet? -Vilka möjligheter uppfattar lärarna att det finns med användningen av serietidningar i undervisningen och i fritidshemmet? -Vilka begränsningar uppfattar lärarna att det finns med användningen av serietidningar i undervisningen och i fritidshemmet? Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. "Fri som en ko" : Framgångsrikt stöd i skolan enligt elever med NPF

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Helena Berg; Caroline Brink; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; Främjande verktyg; KASAM; NPF-diagnos; Relationer; Stöd;

  Sammanfattning : Abstract/Sammanfattning Berg, Helena & Brink, Caroline (2021). ”Fri som en ko”- Framgångsrikt stöd i skolan enligt elever med NPF. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av egenvård efter hjärtinfarkt : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Diana Markefors; Ellen Alanen; Fanny Granstrand; [2021]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Cardiac rehabilitation; Sense of Coherence; Hjärtinfarkt; Hjärtrehabilitering; Känsla av Sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av en hjärtinfarkt är livsomställande för patienten. Genom livsstilsförändringar kan riskfaktorer elimineras och risk för att återinsjukna reduceras. Genom att patienten är följsam i sin egenvård och deltar i hjärtrehabiliteringsprogram kan risken minska. LÄS MER

 4. 4. "Jag tror vi behöver bli mer tränade i att prata om livet och döden och universum" : En kvalitativ studie om betydelsen av den existentiella hälsan inom kommunalt och regionalt folkhälsoarbete bland barn och unga

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Flogstam; Lina Wernström Jensen; [2021]
  Nyckelord :Spiritual health; public health work; mental illness; children and adolescents; municipal sector; regional sector; Existentiell hälsa; folkhälsoarbete; psykisk ohälsa; barn och unga; kommunal sektor; regional sektor;

  Sammanfattning : Inledning: Den psykiska ohälsoutvecklingen bland barn och unga är idag ett allvarligt folkhälsoproblem. Evidens påvisar att den existentiella hälsan har betydelse för psykisk hälsa och välbefinnande. Snacka om livet (SOL) är ett projekt som utformats för att främja barn och ungas existentiella hälsa. LÄS MER

 5. 5. Upplevda hinder, barriärer och bra metoder i elevhälsoarbete : En studie om främjande arbete mot mobbning och kränkningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Harjula; Miranda Bergman; [2021]
  Nyckelord :Elevhälsa; barriärer; hinder; fungerande metoder; attityder;

  Sammanfattning : Vi önskade genom studien att se över Elevhälsoteams utredningar av kränkning- och mobbningsärenden i grundskolan. Detta ansågs viktigt att undersöka för att få fler nyanser i varför mobbningen fortgår. LÄS MER