Sökning: "Hanna Ek"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Hanna Ek.

 1. 1. Delaktighet och inflytande i förskolan : Vilka reella möjligheter har barn att göra sin röst hörd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Lindgren; Anna Ek; [2020]
  Nyckelord :Barns delaktighet; barns inflytande; maktstrukturer; normerande praktiker; förskola; förskollärares förhållningssätt; barnperspektiv; atmosfärer;

  Sammanfattning : I det här examensarbetet var syftet att utforska hur några förskollärare uppfattar begreppen delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet och hur de arbetar med detta i praktiken. I studien fokuseras maktstrukturer och normerande praktiker som råder i förskolan och hur dessa kan ha en negativ inverkan på barns möjligheter att göra sin röst hörd och få ett reellt inflytande över sin vardag. LÄS MER

 2. 2. Inventering av skyddsvärda ekar (Quercus robur) : En undersökning av omsättningen av skyddsvärda ekar i Kalmar kommun.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Hanna Tapper; [2020]
  Nyckelord :Skyddsvärda ekar; skyddsvärda träd; Skogsek; Quercus robur; jätteträd; inventering; ädellövträd; ädellövskog; skuggning; Quercus spp. fragmentering.;

  Sammanfattning : Skyddsvärda träd, speciellt ekar (Quercus spp.), är betydelsefulla både ur ett kulturellt och biologiskt perspektiv. Flera rödlistade arter som finns i Sverige är kopplade till gamla, grova ekar och tyvärr är detta ett habitat som har minskat i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Att lära i motgång : En fallstudie av företag i Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Maria Ek Olofsson; Hanna Nordestedt; Erika Blennow; [2020]
  Nyckelord :Organizational learning; Crisis learning management; Single-loop learning; Dubble-loop learning; Organisatoriskt lärande; Läroprocesser;

  Sammanfattning : Titel: Att lära i motgång - En fallstudie av företag i Covid-19 krisen. Bakgrund: Företag behöver vara ständigt förberedda i den föränderliga värld de verkar inom, där osäkerhet är ständigt närvarande. LÄS MER

 4. 4. Modellering av axisymmetriska galaxer med Vlasov-Poissonsystemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Rolf Andréasson; Hanna Ek; Johan Kolvik; Ludvig Svensson; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vlasov-Poissonsystemet introduceras och härleds i det generella fallet och Jeans sats bevisas. Jeans sats möjliggör att hitta statiska, axisymmetriska lösningar till systemet genom att ansätta fasrumsdistributionen till en funktion av energin och z-komponenten av rörelsemängdsmomentet. LÄS MER

 5. 5. "Vi bekämpar machokulturen" : En kritisk diskursanalys av hur maskulinitet konstrueras genom språkanvändningen i podcasten Mellan himmel och jord

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Ek Lilja; [2019]
  Nyckelord :podcast; kritisk diskursanalys; maskulinitetsteori; genusteori; genusmaktsordning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur podcastformatet kan reproducera eller utmana samhällsnormer ge­nom sitt innehåll, och på vilka sätt medieformatet möjliggör eller begränsar detta. Som ett sätt att göra detta undersöks podcasten Mellan himmel och jord med syftet att se hur maskulin-i­tet konstrueras och om, och i så fall hur, rådande maskulinitetsnor­mer kommer till uttryck. LÄS MER