Sökning: "Hannah Hermansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hannah Hermansson.

 1. 1. Hur sjuksköterskan kan främja föräldrarnas välbefinnande i vården av deras barn på sjukhus – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannah Hermansson; Somaya Zawari; [2021-03-18]
  Nyckelord :Barn som vårdas på sjukhus; bemötande; delaktighet; familjecentrerad vård; föräldrar; stöd;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I dagens barnsjukvård har föräldrarna en större roll än någonsin och de får oftast stanna med barnet under hela vårdtiden. När barn blev inskrivna i sjukvården kunde föräldrar känna stor osäkerhet och rädsla, därför var ett bra bemötande och god kommunikation från sjuksköterskan viktigt samtidigt som familjecentrerad vård bör bedrivas. LÄS MER

 2. 2. Vad är ohövligt beteende på den svenska arbetsplatsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Nipe; Hannah Hermansson; [2014]
  Nyckelord :workplace incivility; semi-structured interview; definition; Sweden; thematic analysis; ohövligt beteende; semi-strukturerad intervju; Sverige; tematisk analysmetod; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis is to investigate how the phenomenon of workplace incivility is experienced amongst Swedish employees and to define the concept of workplace incivility within a Swedish context. The study was carried out using semi-structured interviews on six participants from southern Sweden. LÄS MER