Sökning: "Hundra"

Visar resultat 1 - 5 av 606 uppsatser innehållade ordet Hundra.

  1. 1. Män som lever med HIV och deras upplevelser av möten med vården. : En kvalitativ studie baserad på självbiografier

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Amanda Nilsson; Emma Karlström; [2024]
    Nyckelord :AIDS; HIV; Män; Omvårdnad; Vårdvetenskap; Upplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: HIV är ett virus och är en förkortning för Humant immunbristvirus. Viruset spred sig till en epidemi under 1980-talet. HIV är en droppsmitta och idag finns adekvat behandling som gör virusvärdena näst intill omärkbara. LÄS MER

  2. 2. ”FRÅN NOLL TILL HUNDRA” Transformativt lärande i offentlig verksamhet

    Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Linda Leonhardt; [2023-02-01]
    Nyckelord :Mezirow; distansarbete; hemarbete; arbete hemifrån; digitalisering; offentlig sektor;

    Sammanfattning : Komplexa samhällsutmaningar såsom digitalisering och teknisk utveckling påverkar behovet av att finna nya snabbare lösningar. Covid-19-pandemin som har framkallat en hastig omställning från kontors- till distansarbete har förändrat vår roll till mer flexibla arbetstagare. LÄS MER

  3. 3. “För jag har hela stan tatuerat på min rygg” : En narrativ studie om interaktionen mellan hiphopartisten Petter och storstaden Stockholm

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

    Författare :Anders Englund; Adem Ennouri Bouzaabia; [2023]
    Nyckelord :Urbanism; minority; hiphop; Petter; segregation; Stockholm; Urbanism; minoritet; hiphop; Petter; segregation; Stockholm;

    Sammanfattning : Denna studie hade till syfte att med en narrativ analysmetod studera interaktionen mellan hiphop-rapparen Petter och Stockholm City. De specifika frågorna som vi ville ha svar på i den här studien var hur Petter beskriver Stockholm som plats och som social struktur, hur hans inställning är till staden, hur detta påverkar individens livsstil och identitet, hur Petter beskriver sin relation till staden och hur detta kan förklaras genom tidigare forskning, vilka konsekvenser som Petter ser Stockholm har för honom och för andra som bor i den staden när det gäller etnicitet och sociospatiala faktorer. LÄS MER

  4. 4. Autonoma fordon och det framtida samhället

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Linus Sallander; [2023]
    Nyckelord :Autonoma fordon; uppbyggnad; sensorer; historia; utveckling; säkerhet; ansvar; hållbarhet; trafikflöde; framtid;

    Sammanfattning : Denna rapport är ett kandidatexamensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan och ärämnat att fungera som en handbok för autonoma fordon, detta genom att arbetet är indelati tre huvudområden; det autonoma fordonets uppbyggnad, det autonoma fordonetshistoria samt det autonoma fordonets roll i det framtida samhället. Syftet med arbetet äratt ge en övergripande helhetsbild av dessa tre områden. LÄS MER

  5. 5. Musik – ett av de hundra språken? : Om musikundervisning i Reggio Emiliainspirerade förskolor

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Annika Andersson; Agnes Edlund; [2023]
    Nyckelord :Musik; transdisciplinärt; Reggio Emilia; estetiska uttryckssätt; didaktiska val; förskola; förskollärare.;

    Sammanfattning : Musik anses vara ett av de hundra språk som ett barn har möjlighet att uttrycka sig på inom Reggio Emiliafilosofin. Forskning visar att musiken har betydelse för inlärning men att förskollärare känner sig begränsade i sin kunskap när det gäller att planera för och använda sig av musik i undervisningen. LÄS MER