Sökning: "Ingrid Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Ingrid Olsson.

 1. 1. Orsak till återfall i kriminalitet : Ur ett kvinnligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Rickard Olsson; [2018]
  Nyckelord :stigmatisering; fängelse; kvinnor; offer; kriminalitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa kvinnors situation efter frigivning. Vad är det som får kvinnor att återfalla i brott? Hur upplever kvinnor hinder och möjligheter efter avtjänat fängelsestraff? Suzanne Kordon och Anna Wetterqvists ”Gärningsmannen är en kvinna” och Ingrid Landers ”Den flygande maran”, är de studier och teorier kring kvinnor som hamnat snett i tillvaron som utgör basen för den teoretiska utgångspunkten jag har i min uppsats, social konstruktionism för att vara mer exakt. LÄS MER

 2. 2. Att stå vid sidan av - Personers upplevelser av att vara närstående vid palliativ vård – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ingrid Mannerfalk; Ellinor Olsson; [2017]
  Nyckelord :Palliativ vård; närstående; upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: av de som dog i Sverige 2010 var åttio procent i behov av palliativ vård. De flesta hade närstående vid sin sida. Tidigare forskning har visat att närstående upplever höga krav utifrån att bli vårdare och tvingas således in i en vårdande roll, med bristande stöd från vårdpersonal. LÄS MER

 3. 3. The Charter of Fundamental Rights - Altering the Relationship Between EU Law and National Law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ingrid Olsson; [2013]
  Nyckelord :EU law; Fundamental Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2009 blev Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna juridiskt bindande nästan ett decennium efter det att processen att utarbeta en stadga hade påbörjats. Stadgans status som ett juridiskt bindande dokument väcker naturligtvis nya frågor om det framtida skyddet av mänskliga rättigheterna i Europa samt stadgans förhållande till Europakonventionen såväl som medlemsstaternas konstitutionella rättigheter. LÄS MER

 4. 4. CYKELNS BETYDELSE I FYSISK PLANERING : en studie ur ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Ingrid Kärrsten; Sofia Anesäter Olsson; [2013]
  Nyckelord :cykelplanering; stadsstruktur; fysisk planering; sprawl; hållbara transporter;

  Sammanfattning : Temat för uppsatsen har varit cykel och det utrymme cykeln får som transportsätt för persontransporter inom den fysiska planeringen. Det övergripande syftet i uppsatsen har alltså varit att studera cykelns roll inom svensk samhällsplanering, hur cykeln som transportsätt behandlas inom lokal, regional och nationell samhällsnivå och om det finns ett samband mellan nationell styrning, fysiska strukturer och cykel. LÄS MER

 5. 5. Tidmätning som kontroll- och styrsystem : En kvalitativ studie av hemtjänstpersonals upplevelser av att arbeta utifrån IT-baserad arbetsplanering och tidmätning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna-Maria Olsson; [2012]
  Nyckelord :Home care; organization; planning; time measuring; Hemtjänst; organisering; planering; tidmätning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att granska personalens erfarenheter av tidmätning och IT-baserad planering inom en enhet i hemtjänsten i en storstadskommun. Mina frågeställningar är som följer. LÄS MER