Sökning: "Intellektuella funktionsnedsättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Intellektuella funktionsnedsättningar.

 1. 1. DUBBELT UTSATT, HÄLFTEN SÅ SYNLIG. En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av våld i nära relationer för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Lundström; Ann Ljunggren; [2020-01-15]
  Nyckelord :våld i nära relationer; dubbel utsatthet; intellektuell funktionsnedsättning; tillgänglighet; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer mot kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar är ett stort problem som idag inte uppmärksammas på samma sätt som mäns våld mot kvinnor i allmänhet. Forskningen bekräftar också att ämnet är studerat i en liten utsträckning och att kunskaperna är bristfälliga. LÄS MER

 2. 2. Taluppfattning i grundsärskolan.Vad är det ett,två eller tre? : en kvalitativ studie om fem lärares beskrivningar om undervisning och bedömning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ann-Christine Bengtsson; Louise Mathiasen; [2020]
  Nyckelord :Formative and summative evaluation; intellectual disabilities; learning environment; learning strategies; mathematics; methods; number senses; special education; Formativ - och summativ bedömning; grundsärskolan; interlektuell funktionsnedsättning; matematik; taluppfattning; undervisningsmetoder; undervisningsmiljö;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie synliggör resultatet utifrån valda frågeställningar som utförts via fem intervjuer med fem lärare i två skolor i Sverige, som är verksamma i skolformen grundsärskolan och undervisar elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Studien har som syfte är att synliggöra hur speciallärare och ämneslärare beskriver och bedömer taluppfattning i ämne och ämnesområde i grundsärskolan. LÄS MER

 3. 3. Föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar : Ur olika perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Denise Capogrosso; Ida Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :föräldrar; intellektuell funktionsnedsättning; föräldraförmåga; riskfaktorer; stödinsatser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler individer med intellektuella funktionsnedsättningar väljer att bli föräldrar, hur de tillgodogör sig sin föräldraroll varierar från förälder till förälder. Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur forskningslitteraturen beskriver föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning i termer av föräldraförmåga, stöd och risker för barnet. LÄS MER

 4. 4. Inkluderingens komplexitet : Lärares uppfattningar om grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Carola Sterner; Ann-Sofie Hagelin; [2019]
  Nyckelord :Integrated student; inclusion; intellectual disability; Integrerad elev; inkludering; intellektuell funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien har varit att via några lärares uppfattningar få en ökad insyn om grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan.     För att samla in data till studien har den kvalitativa forskningsintervjun använts som metod. LÄS MER

 5. 5. Surfplatta & Widgit Go som kommunikationsstöd för elever med utvecklingsstörning i gymnasiesärskola. En kvalitativ studie om användningen av surfplatta & Widgit Go utifrån personalens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nesrein Fakhro; [2019]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation; digitala hjälpmedel; IKT; digitala verktyg; applikationer; Widgit Go;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka upplevelser och erfarenheter hos personalen på en gymnasiesärskola om hur digitala hjälpmedel, så som surfplattor och Widgit Go, möjliggör kommunikation för elever med intellektuella funktionsnedsättningar och hur personalen i gymnasiesärskolan arbetar med dessa digitala hjälpmedel för att eleverna ska kunna kommunicera och samspela med andra. För att kunna analysera empiriska data i studien har en kvalitativ ansats tillämpats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER