Sökning: "Jalal Hussain"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jalal Hussain.

  1. 1. ERFARENHETER AV HUR SJÄLVSTÄNDIGHETEN PÅVERKAS AV STROKE

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Björn Johansson; Jalal Hussain; [2019]
    Nyckelord :Experience; Independence; Orem; Qualitative; Stroke;

    Sammanfattning : Bakgrund: Självständighet är värdefullt för människor. Stroke kan påverka självständigheten på många sätt. Den kan bli nedsatt av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt symptom som fatigue och smärta. Detta kan hindra förmågan till att leva självständigt. LÄS MER