Sökning: "Jimmy Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Jimmy Andersson.

 1. 1. One for all, all for one? A study regarding collegial efficacy as a means to support English teachers in their teaching

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Andersson; Jimmy Olsson; [2019]
  Nyckelord :collegial efficacy; english as a foreign language; EFL; ESL; Teacher perspective; CTE; workplace situation; workplace communication; collegial exchanges; supportive measures; competence development;

  Sammanfattning : This study sets out to explore English teachers’ perceptions of aspects concerning their workplace and collegial collaborations. At the present time in Sweden, there is a need for new qualified teachers, and furthermore, a considerable amount of the current teachers employed are considering resignation. LÄS MER

 2. 2. Lyfts frågorna i lyftet? : En studie i hur Skolverket modellerar frågor i Matematiklyftet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jimmy Andersson; Mikael Andersson; [2019]
  Nyckelord :Frågor; Frågetyper; Matematiklyftet;

  Sammanfattning : Tidigare studier av matematik visar att lärare ofta ställer frågor som eftersöker korta svar.Detta gör att det saknas frågor som fokuserar på att eleverna resonerar, analyserar ochkommunicerar. Dessa typer av frågor bidrar till att nå en större matematisk utveckling föreleverna. LÄS MER

 3. 3. Hur tänkte du nu? : En studie kring frågetyper i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mikael Andersson; Jimmy Andersson; [2018]
  Nyckelord :frågor; frågeställningar; frågetyper; matematiklektioner; uppföljning;

  Sammanfattning : Utifrån rådande forskning och rapporter från Skolverket framstod det att det funnits och fortfarande finns brister i hur lärare ställer frågor under matematiklektioner. Det finns också studier som visar på hur lärare följer upp elevers svar och skapar diskussioner under lektionerna. LÄS MER

 4. 4. Examining the use of mobile apps for developing writing in English language learning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Andersson; Jimmy Olsson; [2018]
  Nyckelord :Mobile apps; writing; English language learning; collaborative learning; collaborative feedback.;

  Sammanfattning : We have observed that in some ways the school system is not fully embracing the imminent technological presence by incorporating digital tools in education. The Swedish curriculum states that schools should utilize technology preparing the pupils for the foreseeable future. LÄS MER

 5. 5. IFRS 13 inverkan på finansiell rapportering av förvaltningsfastigheter : En komparativ studie mellan svenska börnoterade fastighetsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jimmy Andersson; Robin Jellhag; [2018]
  Nyckelord :IFRS 13; fair value; IAS 40; investment property; disclosures; observable inputs; unobservable inputs; principle based standards.; IFRS 13; verkligt värde; IAS 40; förvaltningsfastigheter; upplysningskrav; observerbara data; icke observerbara data; principbaserade standarder.;

  Sammanfattning : I januari år 2013 införde IASB en ny standard (IFRS 13) med syftet att ge vägledning i hur verkligt värde bör beräknas och redovisas. Förvaltningsfastigheter är ett tillgångsslag som skall redovisas till verkligt värde antingen i värderingssyfte eller i upplysningssyfte. LÄS MER