Sökning: "Jimmy Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Jimmy Andersson.

 1. 1. Förutsättningar för internhandel inom offentlig verksamhet –en fallstudie vid Sahlgrenska Universitetssjukhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jimmy Andersson; Lenny Rosenqvist; [2018-08-21]
  Nyckelord :Internprishandel; ekonomistyrning; offentlig sektor; styreffekter; styrmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Svensk offentlig verksamhet har genom trender och stockholmsmodellen marknadsanpassats vilket resulterat i likheter med den privata sektorn. Divisionalisering, resultatenheter och därmed internhandel är exempel på detta. Trots likheter utgör den svenska offentliga verksamheten en unik kontext. LÄS MER

 2. 2. Hur tänkte du nu? : En studie kring frågetyper i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mikael Andersson; Jimmy Andersson; [2018]
  Nyckelord :frågor; frågeställningar; frågetyper; matematiklektioner; uppföljning;

  Sammanfattning : Utifrån rådande forskning och rapporter från Skolverket framstod det att det funnits och fortfarande finns brister i hur lärare ställer frågor under matematiklektioner. Det finns också studier som visar på hur lärare följer upp elevers svar och skapar diskussioner under lektionerna. LÄS MER

 3. 3. Examining the use of mobile apps for developing writing in English language learning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Andersson; Jimmy Olsson; [2018]
  Nyckelord :Mobile apps; writing; English language learning; collaborative learning; collaborative feedback.;

  Sammanfattning : We have observed that in some ways the school system is not fully embracing the imminent technological presence by incorporating digital tools in education. The Swedish curriculum states that schools should utilize technology preparing the pupils for the foreseeable future. LÄS MER

 4. 4. IFRS 13 inverkan på finansiell rapportering av förvaltningsfastigheter : En komparativ studie mellan svenska börnoterade fastighetsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jimmy Andersson; Robin Jellhag; [2018]
  Nyckelord :IFRS 13; fair value; IAS 40; investment property; disclosures; observable inputs; unobservable inputs; principle based standards.; IFRS 13; verkligt värde; IAS 40; förvaltningsfastigheter; upplysningskrav; observerbara data; icke observerbara data; principbaserade standarder.;

  Sammanfattning : I januari år 2013 införde IASB en ny standard (IFRS 13) med syftet att ge vägledning i hur verkligt värde bör beräknas och redovisas. Förvaltningsfastigheter är ett tillgångsslag som skall redovisas till verkligt värde antingen i värderingssyfte eller i upplysningssyfte. LÄS MER

 5. 5. Den självupplevda anställningsbarheten inom en gränslös karriär : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Timmy Andersson; Jimmy Eriksson Thorell; [2017]
  Nyckelord :Employability; career; Anställningsbarheten; karriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teorier kring den gränslösa karriären har vuxit fram för att förklara de karriärer som är icke-linjära samt ej utspelar sig inom en och samma organisation genom hela karriären. Den stora skillnaden i den nya teorin är att individen har tagit över ansvaret för sin karriärutveckling från organisationen. LÄS MER