Sökning: "Jimmy Andersson"

Visar resultat 6 - 10 av 29 uppsatser innehållade orden Jimmy Andersson.

 1. 6. Konkursprediktion : En studie där fyra konkursprediktionsmodeller jämförs med avsikt att hitta den träffsäkraste för bygg- och designbranschen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adrian Khaje; Jimmy Lohilathi; [2017]
  Nyckelord :Konkursprediktion;

  Sammanfattning : Sammanfattning- Datum: 2017-06-05 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi Samhälle och Teknik, EST Författare: Adrian Khaje, Jimmy Lohilahti  Handledare: Mona Andersson Frågeställning: Vilken prediktionsmodell för konkurs förvarnar tydligast om en konkurs i små och medelstora företag inom bygg- och designbranschen? Syfte: Att beskriva och förklara vilken av dessa fyra konkursprediktionsmodeller; Altmans (2006), Skogsvik (1990), Ohlson (1980) och Anghels (2002) som förutser en konkurs tydligast inom bygg- och designbranschen med hjälp av en kvantitativ ansats. Metod: En deduktiv forskningsansats där datainsamlingen är kvantitativ eftersom nyckeltal hämtas från företagens årsredovisningar. LÄS MER

 2. 7. Vem, hur, vad och varför? : En narratologisk analys av Stephen Kings skräckroman Dimman

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; [2016]
  Nyckelord :Stephen King; Dimman; Narratologi; Narratologisk analys; The Mist; Narratology; Rimmon - Kenan; Vulovic;

  Sammanfattning : This essays content is about a narratological analysis of “The Mist”, written by Stephen King, with a focus on who, how, and what in relationship with the story. It also contains a deeper analysis on chosen characters and the meaning behind them. The analysis also takes a look on why King has chosen to use them and their specific details. LÄS MER

 3. 8. Goodwill-nedskrivningar : Ett standardenligt samband med framtida kassaflöden, eller ett utrymme för godtyckliga antaganden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jimmy Andersson; Jens Ledin; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivningar; kassaflöden; kvantitativ studie;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka hur nedskrivningar av goodwill påverkar de framtida kassaflödena för svenska börsnoterade företag samt om det kan finnas agent-teoretiska problem eller resultatmanipulerande incitament som påverkar relationen mellan goodwill och de framtida kassaflödena. I och med att studiens urval består av svenska börsnoterade bolag är IFRS det applicerbara regelverket där studien använder sig av ett kvantitativt tillvägagångsätt för att med ett deduktivt angreppssätt söka svar på de frågeställningar som finns. LÄS MER

 4. 9. Motivation för motionsidrott : äldre tonårsflickors beskrivning av motionsidrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ida Andersson; Jimmy Eskesjö; [2016]
  Nyckelord :Health; physical activity; sports; motivation; community; empowerment; social support; Hälsa; fysisk aktivitet; motionsidrott; motivation; gemenskap; självbestämmande; socialt stöd;

  Sammanfattning : Det framkommer i studiens bakgrund att föreningsidrotten är en viktig aktör som bidrar till att öka fysisk aktivitet och minska stillasittandet i befolkningen. För att undvika låg fysisk aktivitet och avhopp inom föreningsidrotten krävs det att individen känner sig motiverad till att delta i idrottsföreningar. LÄS MER

 5. 10. Känslostormar : Emotionellt lärande vid museer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Jimmy Andersson; [2016]
  Nyckelord :Emotions and Feelings; Museum Pedagogy; Qualitative Interview Study; Pedagogy of Feeling; Museology; Känslor; museipedagogik; kvalitativ intervjustudie; Pedagogy of Feeling; museologi;

  Sammanfattning : The emotional part of a museum experience is being debated and there is research pointing towards the affective part of learning. The purpose of this study is to examine how museum pedagogues reason about the usage of affective learning in their work and to investigate whether they consider affective pedagogy is a part of their work or not. LÄS MER