Sökning: "Att leda förändringsprocesser"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Att leda förändringsprocesser.

 1. 1. Implementeringsstrategier och förändringsprocesser : -       En studie om chefers olika erfarenheter av implementering och förändringsprocesser inom nationella företag i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Carolina Jansson; [2020]
  Nyckelord :Implementering; implementeringsstrategier; förändringsprocesser; organisation; ledarskap; attityder; beteende; kognition; emotion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka chefers olika erfarenheter av implementering av förändringsprocesser i nationella organisationer i Sverige, samt vilka strategival som dessa chefer anser som viktiga inför implementeringsarbete. Studien bygger på en hermeneutisk, kvalitativ metodansats av semistrukturerade intervjuer med åtta chefer inom två nationella företag i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Bibliotekarier och lärares samarbete : En diskursanalytisk studie om bibliotekariers subjektspositioneringar i utsagor om samarbetet med lärare

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Cecilia Ström; [2019]
  Nyckelord :samarbete; diskurser; subjektspositionering; bibliotekarier; lärare; makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska bibliotekariers utsagor om samarbete med lärare och hur dessa bidrar till olika positionskategorier. Genom en onlineundersökning via webbforumet EasyQuest inbjöds bibliotekarier genom Facebookgrupper och nätverk via epost att delta, förutsatt att de är eller har varit anställda på bibliotek inom de senaste 5 åren. LÄS MER

 3. 3. Förändringsprocess i den offentliga sektorn : En fallstudie om medarbetarnas upplevelser under en förändringsprocess vid Polismyndigheten region väst

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Malin Samuelsson; Tom Lilja; [2018]
  Nyckelord :Organizational change; change process; public sector; leadership; communication; participation; Organisationsförändring; förändringsprocess; offentlig sektor; ledarskap; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att belysa medarbetarperspektivet inom förändringsprocesser i den offentliga sektorn. Förändringar i den offentliga sektorn innebär stora utmaningar på grund av dess miljö och strukturella egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Tillgängligt lärande : Möjligheter och hinder med en dator per elev

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Hanneman; Marie Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digtalisering; digital kompetens; förändringprocess; inkludering kompensatoriska lärverktyg; skolutveckling; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att beskriva, analysera och problematisera den digitala satsningen 1:1 på högstadiet i en mindre kommun. Vidare fokuserade studien på hur datorsatsningen kunde bidra till att skapa tillgängligt lärande för alla elever och vilken roll specialpedagogen hade i detta. LÄS MER

 5. 5. Arbetsledarrollen idag : En fallstudie av arbetsledarrollen på ett stort entreprenadföretag

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Josefine Nyberg; Linda Rigby; [2018]
  Nyckelord :Foreman; middle manager; construction management; communication; Arbetsledare; mellanchef; kommunikation; byggprojektledning;

  Sammanfattning : Idag sker flera förändringar inom byggbranschen. De senaste decenniernas utveckling inom teknik och miljö har fått allt större fokus och det finns idag idéer inom branschen att effektivisera den med hjälp av digitalisering och ny teknik. LÄS MER