Sökning: "Julia Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Julia Lundqvist.

 1. 1. “Mitt ansvar är ju naturligtvis mot familjen men i huvudsak mot barnet, att se till barnets bästa” En kvalitativ studie gällande anmälningsplikt hos förskollärare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ebba Lundqvist; Julia Pärli; [2020]
  Nyckelord :Reporting obligations; the social services law notification obligation; report of concern in preschools; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to insufficient knowledge on preschool teacher reporting obligations, studies show that fewer reports are made regarding children that might need help. The aim of the study was to illustrate how preschool teachers interpret and apply the law on reporting obligations in preschool activities and to illustrate the collaboration between preschool and social services. LÄS MER

 2. 2. “Alltså, att kommunicera är ju bland det viktigaste man gör” : En kvalitativ studie om hur man kan arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation för alla barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Forslund; Moa Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; AKK; TAKK; GAKK; tecken; bildstöd;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie var att bidra med ökad kunskap om hur man kan arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och dess innefattande metoder, riktat till alla barn i förskolan. Utifrån syftet skapades tre forskningsfrågor som undersöker hur förskollärare använder AKK, vilka förtjänster respektive hinder och svårigheter de anger kring användandet av AKK. LÄS MER

 3. 3. Känslor hos en tonåring och dennes familj i samband med en cancerdiagnos : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Lundqvist; Julia Öhrn; [2019]
  Nyckelord :Cancer; adolescents; psychosocial; emotions; family; Cancer; tonåringar; psykosocialt; känslor; familj;

  Sammanfattning : Bakgrund: Puberteten kan tyckas svår för en tonåring. Än tuffare kan det bli för tonåringen samt dennes familjemedlemmar vid en samtidig diagnostisering av cancer. Det som behöver undersökas mer ingående är vilka känslor som kan uppkomma hos en tonåring och dennes familj i samband med en cancerdiagnos. LÄS MER

 4. 4. “Man säger att det ska vara en likvärdig förskola, men vad innebär det?” : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av likvärdighet i en förskolekontext.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Ann-Caroline Lundqvist; Julia Vändal; [2019]
  Nyckelord :Likvärdighet; förskola; förskollärare; fenomenografi; uppfattning;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att bidra med kunskap och insikt om hur förskollärare uppfattar begreppet likvärdighet och dess innebörd i en förskolekontext. Empirin har samlats in genom fem semistrukturerade kvalitativa intervjuer med utbildade och verksamma förskollärare. LÄS MER

 5. 5. EN LITTERATURÖVERSIKT ÖVER BEHANDLINGAR OCH DESS EFFEKT VID SPASTICITET I HAND EFTER STROKE.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Lundqvist; [2018-04-17]
  Nyckelord :Muscle spasticity; occupational therapy; activity of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund Spasticitet är en vanligt förekommande påföljd efter stroke med ofta långvarig funktionsnedsättning. Symptomen är förändrad muskeltonus i musklerna som gör att de blir spända, stela och ömma, samt att de är svåra att kontrollera, vilket påverkar rörelsemönstret och det i sin tur påverkar aktivitetsförmågan. LÄS MER