Sökning: "Julia Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Julia Lundqvist.

 1. 1. “Mitt ansvar är ju naturligtvis mot familjen men i huvudsak mot barnet, att se till barnets bästa” En kvalitativ studie gällande anmälningsplikt hos förskollärare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ebba Lundqvist; Julia Pärli; [2020]
  Nyckelord :Reporting obligations; the social services law notification obligation; report of concern in preschools; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to insufficient knowledge on preschool teacher reporting obligations, studies show that fewer reports are made regarding children that might need help. The aim of the study was to illustrate how preschool teachers interpret and apply the law on reporting obligations in preschool activities and to illustrate the collaboration between preschool and social services. LÄS MER

 2. 2. Känslor hos en tonåring och dennes familj i samband med en cancerdiagnos : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Lundqvist; Julia Öhrn; [2019]
  Nyckelord :Cancer; adolescents; psychosocial; emotions; family; Cancer; tonåringar; psykosocialt; känslor; familj;

  Sammanfattning : Bakgrund: Puberteten kan tyckas svår för en tonåring. Än tuffare kan det bli för tonåringen samt dennes familjemedlemmar vid en samtidig diagnostisering av cancer. Det som behöver undersökas mer ingående är vilka känslor som kan uppkomma hos en tonåring och dennes familj i samband med en cancerdiagnos. LÄS MER

 3. 3. “Man säger att det ska vara en likvärdig förskola, men vad innebär det?” : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av likvärdighet i en förskolekontext.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Ann-Caroline Lundqvist; Julia Vändal; [2019]
  Nyckelord :Likvärdighet; förskola; förskollärare; fenomenografi; uppfattning;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att bidra med kunskap och insikt om hur förskollärare uppfattar begreppet likvärdighet och dess innebörd i en förskolekontext. Empirin har samlats in genom fem semistrukturerade kvalitativa intervjuer med utbildade och verksamma förskollärare. LÄS MER

 4. 4. EN LITTERATURÖVERSIKT ÖVER BEHANDLINGAR OCH DESS EFFEKT VID SPASTICITET I HAND EFTER STROKE.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Lundqvist; [2018-04-17]
  Nyckelord :Muscle spasticity; occupational therapy; activity of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund Spasticitet är en vanligt förekommande påföljd efter stroke med ofta långvarig funktionsnedsättning. Symptomen är förändrad muskeltonus i musklerna som gör att de blir spända, stela och ömma, samt att de är svåra att kontrollera, vilket påverkar rörelsemönstret och det i sin tur påverkar aktivitetsförmågan. LÄS MER

 5. 5. PÅVERKAR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FÖREKOMSTEN AV EARNINGS MANAGEMENT? : En kvantitativ studie om sambandet mellan EM och CSR bland noterade bolag i nordiska länder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Karl Brännström; Julia Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Earnings Management; Corporate Social Responsibility; Agent theory; Asymmetric information; Stakeholder Theory; Resultatmanipulering; hållbarhetsansvar; CSR-pyramiden;

  Sammanfattning : I takt med en ökad efterfrågan på information, där den finansiella informationen inte anses vara tillräcklig för att tillfredsställa företagens alla intressenter, har ett växande intresse för företagens arbete och ställningstagande gällande hållbarhetsarbete vuxit fram. Den ökande efterfrågan har medfört att fler företag väljer att rapportera sitt hållbarhetsarbete för att tillgodose intressenters krav och intressen. LÄS MER