Sökning: "Julia Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Julia Lundqvist.

 1. 1. Känslor hos en tonåring och dennes familj i samband med en cancerdiagnos : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Lundqvist; Julia Öhrn; [2019]
  Nyckelord :Cancer; adolescents; psychosocial; emotions; family; Cancer; tonåringar; psykosocialt; känslor; familj;

  Sammanfattning : Bakgrund: Puberteten kan tyckas svår för en tonåring. Än tuffare kan det bli för tonåringen samt dennes familjemedlemmar vid en samtidig diagnostisering av cancer. Det som behöver undersökas mer ingående är vilka känslor som kan uppkomma hos en tonåring och dennes familj i samband med en cancerdiagnos. LÄS MER

 2. 2. EN LITTERATURÖVERSIKT ÖVER BEHANDLINGAR OCH DESS EFFEKT VID SPASTICITET I HAND EFTER STROKE.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Julia Lundqvist; [2018-04-17]
  Nyckelord :Muscle spasticity; occupational therapy; activity of daily living;

  Sammanfattning : Bakgrund Spasticitet är en vanligt förekommande påföljd efter stroke med ofta långvarig funktionsnedsättning. Symptomen är förändrad muskeltonus i musklerna som gör att de blir spända, stela och ömma, samt att de är svåra att kontrollera, vilket påverkar rörelsemönstret och det i sin tur påverkar aktivitetsförmågan. LÄS MER

 3. 3. PÅVERKAR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FÖREKOMSTEN AV EARNINGS MANAGEMENT? : En kvantitativ studie om sambandet mellan EM och CSR bland noterade bolag i nordiska länder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Karl Brännström; Julia Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Earnings Management; Corporate Social Responsibility; Agent theory; Asymmetric information; Stakeholder Theory; Resultatmanipulering; hållbarhetsansvar; CSR-pyramiden;

  Sammanfattning : I takt med en ökad efterfrågan på information, där den finansiella informationen inte anses vara tillräcklig för att tillfredsställa företagens alla intressenter, har ett växande intresse för företagens arbete och ställningstagande gällande hållbarhetsarbete vuxit fram. Den ökande efterfrågan har medfört att fler företag väljer att rapportera sitt hållbarhetsarbete för att tillgodose intressenters krav och intressen. LÄS MER

 4. 4. Den svenska ekonomutbildningens relevans : Hur kan den påverkas av en alltmer digitaliserad revisionsbransch?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Ekdahl; Anna Clarberg; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; revisionsbranschen; akademisk utbildning; utbildningsgap; institutionell tröghet; professionslogik;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är en av de starkaste drivkrafterna som påverkar samhället och den snabba utvecklingen förändrar revisionsbranschen och revisorns sätt att arbeta. Förändringen ställer nya kompetenskrav på revisorn vilket resulterar i ett gap mellan existerande högskoleutbildningar och revisionsbranschen. LÄS MER

 5. 5. "Man kan inte vara en Gestapo liksom..." : Förskolepedagogers uppfattningar om barns delaktighet i relation till samlingen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Julia Dahlbom; Ida Lundqvist Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; Demokrati; Förskola; Inflytande; Samling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att på ett kvalitativt sätt undersöka förskolepedagogers uppfattningar av barns delaktighet i relation till samlingen. Metoden som använts är semi-strukturerade, enskilda intervjuer där det sammantagna resultatet utgörs av tematiserade kategorier inspirerat av en fenomenografisk forskningsansats. LÄS MER