Sökning: "KBT-I och effekt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden KBT-I och effekt.

 1. 1. Hur påverkas sömn och insomni av kognitiv beteendeterapi?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Cecilia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :insomni; KBT; KBT-I och effekt;

  Sammanfattning : Inledning I Sverige och Västvärlden har sömnbesvär bland den vuxna befolkningen blivit ett allt vanligare och större hälsoproblem. År 2008 uppgav Statens beredning för medicinsk och social utvärdering att 24 procent av den svenska vuxna befolkningen led av sömnbesvär, 14 procent av kvinnorna och 7 procent av männen var diagnosticerade för insomni. LÄS MER

 2. 2. Kognitiv beteendeterapi för insomni och tillämpad avslappning : effekter på sömn, depressiva symptom och repetitivt negativt tänkande

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Malin Svahn; [2013]
  Nyckelord :Insomni; depression; transdiagnostiska processer; repetitiva negativa tankar; randomiserad kontrollerad studie; samsjuklighet.;

  Sammanfattning : Samsjuklighet mellan insomni och depression är vanligt. Denna studie syftade till att jämföra två gruppbehandlingar, KBT för insomni (KBTI) och tillämpad avslappning (TA), förutom att påverka sömnproblemen, också påverkar depressionssymptomen hos personer med insomni och depressiva symptom. LÄS MER

 3. 3. KBT-baserad vägledd självhjälp för samtidig insomni och depression – en randomiserad jämförande behandlingsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Martin Kraepelien; Malin Olséni Bergdahl; [2011]
  Nyckelord :psykologisk behandling; depression; insomni; sömnproblem; kbt; kognitiv beteendeterapi; vägledd självhjälp; internetbehandling;

  Sammanfattning : Insomni och depression är två vanliga former av psykisk ohälsa som mycket ofta förekommer samtidigt. Psykologisk behandling med KBT i form av vägledd självhjälp är väl utprövat för dessa båda tillstånd var för sig. LÄS MER

 4. 4. KBT-baserad behandling av insomni med självhjälpslitteratur- En uppföljningsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Ingrid Andrén; Sofi Sjöholm Jenssen; [2009]
  Nyckelord :KBT; insomni; självhjälp; terapeutstöd;

  Sammanfattning : Insomni är ett stort folkhälsoproblem där Kognitiv beteendeterapi(KBT) har visat sig vara en effektiv behandling också i form avsjälvhjälp. Föreliggande studie hade till syfte att undersöka hur hållbara resultaten av en behandling med en självhjälpsbok är över tid och om ett terapeutstöd 15 minuter i veckan via telefon gav någon skillnad för behandlingseffekten. LÄS MER

 5. 5. KBT i grupp vid behandling av hälsoångest : En preliminär utvärdering av en självhjälpsmanual

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Johanna Marklund; Peter Leiler; [2008]
  Nyckelord :KBT; Kognitiv beteendeterapi; Hälsoångest; hypokondri;

  Sammanfattning : Hypokondri eller hälsoångest är ett syndrom där individen tror sig vara drabbad av en allvarlig sjukdom. Ångesten och de beteenden som följer blir oftast så pass problematiska att individen får betydande funktions-nedsättningar. LÄS MER