Sökning: "Cecilia Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden Cecilia Nilsson.

 1. 1. Lärares val av undervisningsmaterial i matematik via digitala plattformar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Cecilia Nilsson; [2023]
  Nyckelord :arbetsblad; digitala plattformar; kvalitetsgranskning; matematik; undervisningsmaterial; urvalsprocess;

  Sammanfattning : Det finns idag en i princip oändlig källa med egengjorda delade undervisningsmaterial i matematik att tillgå på sociala medier och andra digitala plattformar. Hur ska lärare veta vilka material de ska välja och vad är det som utmärker kvalitet på dessa material? Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka faktorer som blir viktiga i urvalsprocessen när matematiklärare väljer undervisningsmaterial i matematik nedladdade alternativt köpta via digitala plattformar av olika slag. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenhet av överrapportering : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefin Axelsson; Mathilda Blomberg; [2022]
  Nyckelord :Intensive care nurses; Experiences; Handover; Intensive care; Intensivvårdssjuksköterskor; Erfarenheter; Överrapportering; Intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING (Svensk)  Titel: Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av överrapportering Fakultet: Hälsa, natur – och teknikvetenskap Kurs: Examensarbete – omvårdnad, 15 HP Författare: Josefin Axelsson & Mathilda Blomberg Handledare: Anders Sidenblad Examinerande lärare: Cecilia Olsson Examinator: Jan Nilsson Sidor: 24 Datum för examination: 2022-06-20 Svenska nyckelord: Intensivvårdssjuksköterskor, Erfarenheter, Överrapportering, Intensivvårdsavdelning Introduktion: Intensivvårdssjuksköterskors profession kännetecknas av arbete inom avancerad vård och i en högteknologisk miljö kombinerat med komplex omvårdnad vilket ställer höga krav på intensivvårdssjuksköterskors kompetens. Intensivvårdssjuksköterskor har ansvaret att både ge och ta emot överrapporteringar avseende patientens tillstånd och är ett moment som om det brister kan äventyra patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Matematikens läxuppgifter och representationsformer i lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cecilia Nilsson; Elin Allerstål; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samspel i matematikundervisningen : Ett lärarperspektiv på elevers samspel för lärande i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Cecilia Nilsson; Louise Lexander; [2021]
  Nyckelord :Aktivitetsteorin; kollaborativt lärande; kooperativt lärande; lärare; matematikundervisning; peer learning; samarbete; samspel; sociokulturellt perspektiv ng;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utforska elevers möjlighet till samspel i matematikundervisningen, ur ett lärarperspektiv. Tidigare forskning i studien visar att samspel är bra för elevers studieresultat inom matematik,samt vilka kritiska faktorer som kan uppstå vid arbete i par och grupp. LÄS MER

 5. 5. Konkret material imatematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Elin Allerstål; Cecilia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :konkret material; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om och hur konkret material gynnar eleversmatematikinlärning i de tidigare åren i grundskolan. Frågeställningen är följande:-Om och på vilket sätt kan konkret material främja elevers matematikinlärning?Genom ett systematiskt söksätt i olika databaser har vi funnit relevanta vetenskapliga artiklarsom besvarar arbetets frågeställning och resultatet grundar sig på. LÄS MER