Sökning: "Cecilia Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Cecilia Nilsson.

 1. 1. Konkret material imatematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Elin Allerstål; Cecilia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :konkret material; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om och hur konkret material gynnar eleversmatematikinlärning i de tidigare åren i grundskolan. Frågeställningen är följande:-Om och på vilket sätt kan konkret material främja elevers matematikinlärning?Genom ett systematiskt söksätt i olika databaser har vi funnit relevanta vetenskapliga artiklarsom besvarar arbetets frågeställning och resultatet grundar sig på. LÄS MER

 2. 2. Elevers förståelse för likhetstecknets funktion i matematik : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Benkowski; Cecilia Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Matematik; likhetstecknet; elever; förståelse; missuppfattningar;

  Sammanfattning : Elevers förståelse för likhetstecknets funktion skiljer sig åt och påverkar elever i deras matematikutveckling. I 1 kap. 4 § av Skollagen (SFS 2010:800) står att skolväsendet “ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”. LÄS MER

 3. 3. "Jag har inte utbildat mig i 3,5 år för att sitta vid en dator, jag vill träffa människor" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av digitaliseringen inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Josefin Nilsson; Cecilia Hedemalm; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; financial aid; social work; social worker; Digitalisering; ekonomiskt bistånd; socialt arbete; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares upplevelser av hur digitaliseringen har förändrat arbetet inom ekonomiskt bistånd. I studien genomfördes fem kvalitativa intervjuer med socialsekreterare från samma kommun där verksamheten nyligen genomgått en digitaliseringsprocess. LÄS MER

 4. 4. Tjänstekvalité i säkerhetshöjande digitaliseringsprojekt : Fallstudier hos kunder som implementerat platsbaserad beslutsstödjande teknologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gustav Nilsson; Cecilia Granberg; [2021]
  Nyckelord :Service quality; technological interaction-based services; location-based decision support technology; digital transformation; Tjänstekvalitet; teknologiska interaktionsbaserade tjänster; platsbaserad beslutsstödjande teknologi; digital transformation;

  Sammanfattning : Syfte – Denna studies syfte var att öka kunskapen om tjänstekvalitet inom branschen för platsbaserad beslutsstödjande teknologi. Det har därmed undersökts vilka förväntningar som finns på tjänsten och hur de står sig emot de faktiska upplevelserna. LÄS MER

 5. 5. ”Det kanske börjar med en sak men kanske slutar med något annat” : En kvalitativ studie om förskollärares olika arbetssätt med att skapa möjligheter för de yngsta barnens inflytande i förskolan

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Cecilia Borén; Malin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER