Sökning: "Cecilia Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Cecilia Nilsson.

 1. 1. Erfarenhet, kunskap och attityd om kvinnligkönsstympning : En integrerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Daniella Nilsson; Cecilia Forsberg; [2019]
  Nyckelord :attityd; kunskap; kulturkompetent omvårdnad; kvinnlig könsstympning; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en tradition som har fortlevt i över tvåtusen år och är djupt rotad i kultur och religion. Varje år könsstympas omkring 3,9 miljoner flickor. Globalisering medför att dessa kvinnor kan behöva vård i länder där könsstympning inte praktiseras. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas sömn och insomni av kognitiv beteendeterapi?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Cecilia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :insomni; KBT; KBT-I och effekt;

  Sammanfattning : Inledning I Sverige och Västvärlden har sömnbesvär bland den vuxna befolkningen blivit ett allt vanligare och större hälsoproblem. År 2008 uppgav Statens beredning för medicinsk och social utvärdering att 24 procent av den svenska vuxna befolkningen led av sömnbesvär, 14 procent av kvinnorna och 7 procent av männen var diagnosticerade för insomni. LÄS MER

 3. 3. Marknadsanalys av energilösning med solceller och batteri - Ett batteris påverkan på egenanvändningen av solel samt på systemets lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Maja Nilsson; Cecilia Ekman; [2019]
  Nyckelord :Solceller; batteri; lönsamhet; egenanvändning; elnät; effektbrist; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige har som mål att, år 2040, ha ett helt förnybart elsystem. Idag utgör solceller ungefär 0.2 procent av den totala elproduktionen, men deras marknadsandel ökar hastigt, och antas ha potentialen att leverera 5-10 procent av elproduktionen år 2040. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i Skanskas produktion : En jämförelse av användandet av digitala verktyg mellan verksamhetsgrenarna Hus respektive Väg och anläggning.

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Cecilia Salmi Källström; Sebastian Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Digitization; Production; Digital tools; Civil engineering management; Infrastructure; Commercial building; Change management; Strategies; Objectives; Digitalisering; Byggproduktion; Digitala verktyg; Husproduktion; Väg- och anläggningsproduktion; Förändringsprocesser; Strategier; Målsättningar;

  Sammanfattning : I en rapport finansierad av Smart Built Environment konstateras att stora möjligheter finns att höja kvaliteten på och sänka kostnader för den slutgiltiga produkten via digitala lösningar i byggbranschen. Ett område där digitaliseringen har stor inverkan är just digitala verktyg på byggarbetsplatsen (Bygg 4.0, u.å. LÄS MER

 5. 5. Huvudet bland molnen eller fötterna på jorden? - En studie om användares säkerhetsmedvetenhet gällande molnlagring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Cecilia Nilsson; Evelina Larzon; [2018]
  Nyckelord :cloud computing; molnlagring; informationssäkerhet; dataintrång; säkerhetsmedvetenhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med molnlagring kommer många fördelar såsom möjligheten till back-up och att användaren kan komma åt sina filer oberoende av plats. Det finns även flertalet säkerhetsrisker med molnlagringstjänster vilket kan äventyra informationssäkerheten. LÄS MER