Sökning: "Kommunikativ funktion"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Kommunikativ funktion.

 1. 1. SEMANTISKA AVVIKELSER I DEN SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN AV RECEPTEN I ISABEL ALLENDES MEMOARER AFRODITA. En komparativ och kvalitativ analys.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emma Ericson; [2020-06-09]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; spanska; Översättning; Recept; Texttyp; Isabel Allende; Skopos; Semantik; Kommunikativ funktion;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks de semantiska avvikelser som uppstår när recepten i Isabel Allendesmemoarer Afrodita: Cuentos, Recetas y Otros Afrodisíacos (1997) översätts till svenska i Lena AnérMelins översättning Afrodite: Berättelser, Recept och Andra Afrodisiaka (1998). Genom att jämförakälltext med måltext har semantiska avvikelser identifierats, kategoriserats, diskuterats och analyseratsi ett försök att identifiera mönster och tendenser gällande vilka typer av semantiska avvikelser somuppstår och vilken funktion de har. LÄS MER

 2. 2. "Kan vi inte samverka med föräldrar så försvinner ju lite vår roll" : En kvalitativ studie om socialpedagogers erfarenheter av samarbete med föräldrar vid mobbningssituationer i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Malin Engelbrektsson; [2020]
  Nyckelord :Mobbning; skola; socialpedagogik; samarbete; föräldrar; bildning;

  Sammanfattning : Socialpedagogernas roll i skolan är ett relativt outforskat område, inte minst deras funktion i relation till situationer där mobbning förekommer. Syftet med studien var att beskriva och analysera hur socialpedagoger i skolan samarbetar med föräldrar i mobbningssituationer och hur det kan förstås utifrån ett bildningsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Begreppen som portvakter in i den matematiska världen : En empirisk studie om vad elever med svenska som andraspråk möter i ett svenskspråkigt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Isak Juhlander; [2019]
  Nyckelord :Matematiska begrepp; flerspråkighet; Freudenthal; Cummins; Vygotskij; begreppsförståelse; matematiska resonemang; textbaserade matematikuppgifter;

  Sammanfattning : Den här empiriska studien syftar till att undersöka elevernas reflektioner och frågor om språk i matematikundervisningen. Studien har utgått från klassrumsobservationer vid helklassundervisning och parintervjuer där elever fått lösa textbaserade uppgifter tillsammans. LÄS MER

 4. 4. ”This is röd, not pink...” : En kvalitativ studie med narrativ ansats om flerspråkigaförskolebarns kommunikation vid leksituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Mia Söderlind; Josefin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; kommunikation; lek; lekmaterial.;

  Sammanfattning : I vår kvalitativa studie har vi undersökt hur flerspråkiga barn, utan gemensamt verbalt språk,kommunicerar vid leksituationer samt vilka lekmaterial som används i barnens kommunikation ileken. Studien bygger på den sociokulturella teorin om barns utveckling. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskans upplevelse av teamarbete : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madelene Smedberg; Malin Hising; [2019]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; teamarbete; kommunikation; upplevelse; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett operationsteam består av olika professioner som bör samverka mot ett gemensamt mål för att uppnå hög patientsäkerhet. Operationssjuksköterskan har en central roll i teamet på operation och bör besitta goda kunskaper i verbal och icke verbal kommunikation. LÄS MER