Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys c-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys c-uppsats.

 1. 1. Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras i två handböcker för föräldrar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hilda Gerdmar; Anna Ackzell; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; Föräldraskapsideal; Handböcker; Individualisering; Intersektionalitet; sociala strukturer;

  Sammanfattning : Föräldraskapsidealet i västvärlden har under de senaste decennierna på flera sätt intensifierats och blivit alltmer expert-orienterat. Idag finns det till exempel en hel uppsjö av handböcker fyllda med olika strategier och råd riktade till föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Trivsel på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om faktorer för trivsel på servicenära arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Kim Vidén; [2017]
  Nyckelord :Job satisfaction; social interactions; internal- and external factors.; Arbetstrivsel; sociala interaktioner; inre- och yttre faktorer.;

  Sammanfattning : The workplace is a place where many people spend a lot of their awake time. It is a place where many people have the main part of their social contexts, and because of this, it is considered relevant to investigate job satisfaction closer to gain a deeper understanding of the subject. LÄS MER

 3. 3. Studenters föreställningar om pensionärers roll i samhället : Students' conceptions about senior citizens role in society

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Daniel Nordin; Emma Johansson; [2016]
  Nyckelord :samhälle; pensionär; ålderism; unga vuxna; föreställningar; betydelse; funktion;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats syftar att genom kvalitativ metod undersöka vilka föreställningar som universitetsstudenter som läser samhällsorienterade program har kring ålderspensionärers roll i samhället. Till grund för denna uppsats genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer som analyserats med hjälp av kvalitativ konventionell innehållsanalys och teorierna politisk ekonomi, ålderism och rollteori. LÄS MER

 4. 4. En väntan i väntrummet, väntan på beslut och bristande budbärare : Makten mellan Migrationsverket och ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecca Johansson; Dajana Sabljak; [2016]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; power.; Ensamkommande flyktingbarn; bemötande; makt;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats syftar att genom kvalitativ metod undersöka hur ensamkommande flyktingbarn upplever sig bli bemötta från Migrationsverket ur ett maktperspektiv. Till grund för denna uppsats ligger fyra intervjuer som analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, tidigare forskning och maktperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Psykiskt funktionshindrades möjligheter till arbete/sysselsättning : En kvalitativ studie som på lokal nivå undersöker stöd- och hjälpinsatser och dilemman som kan uppstå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofia Hallin; Beatrice Bergström; [2015]
  Nyckelord :psykiskt funktionshinder; sysselsättning; arbete;

  Sammanfattning : Betydelsen av att ha ett arbete är något som ofta betonas i samhället men ändå finns det många som står utanför arbetsmarknaden, bland annat funktionshindrade. Forskning visar att av alla funktionshindrade är de med psykiskt funktionshinder de som har lägst sysselsättningsgrad. LÄS MER