Sökning: "LVU-domar"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet LVU-domar.

 1. 1. BARNET SOM MOGET, OMOGET ELLER OSYNLIGT En kritisk diskursanalys av hur professionella framställer barn i LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jessica Bentsen; Sofia Svalander; [2020-01-24]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; LVU; domar; barn; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur barn görs delaktiga i LVU-domar för att belysa vilken eller vilka diskurser som råder i synen på barn. Fokus låg på delaktighet genom rätten att komma till tals. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av en förälder : En analys av barnperspektivets manifestation i LVU domar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jacqueline Cano; Olivia Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Få ämnen är så omdiskuterade som socialtjänstens arbete med barn. Den kritik som ofta förekommer i samhällsdebatten är riktad mot myndigheter som inte vidtagit nödvändiga åtgärder för barn som farit illa. LÄS MER

 3. 3. Det könade föräldrakontraktet : En tematisk analys av LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Love Almén Olsson; Emma Christiansson; [2020]
  Nyckelord :genus; LVU; föräldraskap; föräldraförmåga; omsorgsbrist;

  Sammanfattning : Sverige ses ofta som ett jämställt land, men trots detta är det långt ifrån jämställt. Statistik visar att kvinnor gör mer obetalt hemarbete och har ansvaret för majoriteten av barnomsorgen. Studien undersöker om denna ojämställdhet speglas i synen på föräldrar hos socialtjänst och rättsväsende i LVU-domar. LÄS MER

 4. 4. Godtycklighet, för barnets bästa? : En studie om hur principen om barnets bästa kommer till uttryck i förvaltningsrätten.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Markus Tuhti; Wilfred Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Barnets bästa; LVU; barnrätt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förvaltningsrätten resonerar kring och använder begreppet barnets bästa i LVU-domar. Bakgrunden ligger i att Barnkonventionen trädde i kraft januari 2020 varpå barnets bästa som begrepp blivit aktuellt i dagens debatt då det är en viktig aspekt som ska beaktas i alla beslut som rör barn samtidigt som ingen kan riktigt säga vad det innebär. LÄS MER

 5. 5. FÖRVALTNINGSRÄTTENS SYN PÅ RISKBETEENDE. En analys av LVU 3 § utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Geena Staf; Matilda Andersson; [2019-07-08]
  Nyckelord :LVU; tvångsvård; genus; socialkonstruktivism; riskbeteende;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka en Förvaltningsrätts syn på vilka beteenden som utgörrisk för pojkar och flickor, avseende domar utifrån lagen (1990:52) med särskildabestämmelser om vård av unga (LVU) 3 §. Vi ville även redogöra för hur eventuella likheteroch skillnader mellan pojkar och flickors riskbeteenden förstås samt undersöka hurungdomarna framställs i de LVU-domar vi studerat. LÄS MER