Sökning: "LVU-domar"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet LVU-domar.

 1. 1. FÖRVALTNINGSRÄTTENS SYN PÅ RISKBETEENDE. En analys av LVU 3 § utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Geena Staf; Matilda Andersson; [2019-07-08]
  Nyckelord :LVU; tvångsvård; genus; socialkonstruktivism; riskbeteende;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka en Förvaltningsrätts syn på vilka beteenden som utgörrisk för pojkar och flickor, avseende domar utifrån lagen (1990:52) med särskildabestämmelser om vård av unga (LVU) 3 §. Vi ville även redogöra för hur eventuella likheteroch skillnader mellan pojkar och flickors riskbeteenden förstås samt undersöka hurungdomarna framställs i de LVU-domar vi studerat. LÄS MER

 2. 2. Att bryta mot samhällets grundläggande normer: En kvalitativ innehållsanalys kring genusnormer i LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Wallin; Klara Olsson; [2019]
  Nyckelord :Care of Young Persons Special Provisions Act LVU ; gender; norms; youths; social work Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU ; genus; normer; ungdomar; socialt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how gender norms are represented in formal court decisions regarding the taking into compulsory care of young persons according to 3§ LVU (Care of Young Persons Special Provisions Act). The empirical material consisted of 30 court cases, whereof 15 cases concerned girls and 15 concerned boys. LÄS MER

 3. 3. Att konstruera ett sexuellt avvikande beteende : En diskursanalys av domar gällande 3 § 1 st. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Sandra Enad; Hanna Werner; [2019]
  Nyckelord :LVU; ungdomar; socialt arbete; diskursanalys; genus; kön; konstruera; domar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att analysera och problematisera hur sexuellt avvikande beteende porträtteras och konstrueras i LVU-domar. Med hjälp av en kritisk diskursanalys har vi undersökt görandet av sexuellt avvikande beteende samt om det funnits skillnader i förvaltningsrättens domar gällande konstruktionen av flickors och pojkars avvikande sexualitet i fall gällande LVU 3 § 1 st. LÄS MER

 4. 4. Hur framställs barnets bästa i LVU-domar?- En kvalitativ diskursanalys om maktspelet i LVU-domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Johanna Johansson; Rebecka Norell; [2019]
  Nyckelord :Keywords: Best interest of the child; Power; Discourse; Resistance; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how “the best interest of the child” appears and is motivated in court judgments. The aim is furthermore to study different power discourses which are expressed in the process of LVU-placements in foster care, and how these different power discourses may affect the child. LÄS MER

 5. 5. Genussystemet i LVU-domar. En kvalitativ studie om genusskillnader i 2§ LVU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marielle Persson Johansson; Viktoria Kronborg; [2019]
  Nyckelord :Gender differences in judgements; LVU; förvaltningsrätten; Swedish court; equality; unequality; childcare; Yvonne Hirdman; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Marielle Johansson & Viktoria Kronborg Title: Gendersystem in LVU judgements. A qualitative study of gender differences in LVU judgements. [Translated title]. Supervisor: Mikael Sandgren When in trial everyone is supposed to be equal to the law. LÄS MER