Sökning: "Litterturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Litterturstudie.

 1. 1. Gymnasieelevers svårigheter med derivata : en systematisk litterturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Tekniska fakultetenLinköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Emil Johansson; Daniel Grönbäck; [2020]
  Nyckelord :Gymnasieelever; svårigheter; matematik; derivata;

  Sammanfattning : Den här studien är en systematisk litteraturstudie som syftar till att beskriva och sammanfatta gymnasieelevers svårigheter kring begreppet derivata. Genom systematiska sökningar både i databaser och manuellt valdes artiklar ut efter vissa urvalskriterier. Dessa artiklar sammanfattades och analyserades sedan. LÄS MER

 2. 2. Självkoncept hos ungdomar med övervikt : en litterturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Camilla Johansson; Elin Johansson; [2020]
  Nyckelord :selfconcept; adolescence; overweight; självkoncept; ungdomar; övervikt;

  Sammanfattning : Introduktion: Livskvalitén och välbefinnandet hos ungdomar med övervikt kan vara nedsatt men vissa menar att det är synen på sig själv som kan vara den avgörande faktorn för måendet. Självkonceptet är ett begrepp som omfattar individens uppfattning om sig själv. LÄS MER

 3. 3. Insatser för att minska risken för övervikt och fetma hos barn : En litterturstudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Silfversten; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem för såväl vuxna som för barn. Problemet ökar ständigt och över 40 miljoner barn under fem år är drabbade världens över. Miljö, ärftlighet och livsstil är bidragande faktorer till problemet. LÄS MER

 4. 4. Att främja elevers språkutveckling : en systematiskt litterturstudie med fokus på klassrumsinteraktion i de tidigare skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Nora Faisal; Nora Gelmers; [2020]
  Nyckelord :Sociocultural theory; classroom interaction; language development; language skills; zone of proximal development and multivoiced classroom; sociokulturell teori; klassrumsinteraktion; språkutveckling; språkkompetens; proximala utveckling zon och flerstämmighet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att med hjälp av internationell och svensk forskning ta reda på hurelevernas språkutveckling påverkas av olika interaktionstillfällen och hur lärare kanfrämja elevers språkutveckling i de tidigare skolåren. Metoden som valdes till dennastudie är en systematisk litteratursökning för att ta del av forskning inom området. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars erfarenheter av att ha ett barn med diabetes typ 1 : En kvalitativ litterturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maja Wangehall; Julia Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Barn; Diabetes typ 1; Erfarenheter; Föräldrar; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 drabbar barn i största utsträckning och ökar globalt med 3 procent. Att vara förälder till barn med typ 1 diabetes innebär noggrann planering i vardagen blandat med stress, ångest och rädsla.  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars erfarenheter av att ha ett barn med typ 1 diabetes. LÄS MER