Sökning: "Malin Boberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Malin Boberg.

 1. 1. Språklig variation och könsstereotyper  -En sociolingvistisk analys av youtubers och deras betydelse för engelskundervisningen i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Boberg; Sanna Bäckström; [2019]
  Nyckelord :Sociolinguistics; gender; youtubers; stereotypes; digitizing;

  Sammanfattning : YouTube is a website which attracts children of different ages. Many children spend a lot of time watching YouTube every day. The interest in YouTube creates learning opportunities in children’s spare time and this knowledge is brought to school. LÄS MER

 2. 2. "EN LAJK KAN BETYDA TUSEN ORD" En kvalitativ studie om hur unga upplever Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Matilda Boberg; Jacob Hammar; [2018-02-12]
  Nyckelord :Uses and gratifications; social media; instagram; gratification sought; gratification obtained; interactivity; qualitative interviews; feature; control; function.;

  Sammanfattning : Program: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR, opinionsbildning och omvärldGrundnivåHt 2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidor: 47Ord: 19 032Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur unga uppleverInstagram.Teori: Uses & gratificationsMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Elva kvalitativa samtalsintervjuer med respondenter i åldrarna 19-25 år. LÄS MER

 3. 3. Det får bli lite good enough liksom : En intervjustudie om socialsekreterares syn på möjligheter och utmaningar i arbetet med barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Boberg Martinell; Sanna Juto; [2018]
  Nyckelord :Socialsekreterare; barnavårdsutredning; möjligheter; utmaningar; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes socialsekreterares upplevelser av att arbeta med barnavårdsutredningar. Studien syftade till att undersöka hur socialsekreterare upplever möjligheter respektive utmaningar i arbetet, samt att åskådliggöra hur socialsekreterare upplever handlingsutrymmet i arbetet som barnutredare. LÄS MER

 4. 4. Hjälpande faktorer vid återhämtning från Posttraumatiskt stressyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Malin Boberg; Alicia Mansner; [2008]
  Nyckelord :Posttraumatiskt stressyndrom; PTSD; Trauma; Återhämtning;

  Sammanfattning : Att vara med om ett trauma kan få långtgående konsekvenser så som att utveckla Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Denna studies syfte är att undersöka vilka faktorer som bidrar till återhämtning från PTSD. Totalt deltog åtta individer. Semistrukturerade intervjuer utfördes och dataanalys genomfördes enligt induktiv tematisk metod. LÄS MER