Sökning: "barnavårdsutredning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet barnavårdsutredning.

 1. 1. Kunskapens betydelse i barnavårdsutredningar : En kvalitatitv studie om socialsekreterares förhållningssätt avseende ärenden där det finns misstanke om våld mot barn inom familjer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Vestin; Sandra Nordborg; Frida Söderström; [2019]
  Nyckelord :Socialtjänst; våld mot barn; definition; komplexitet; kunskspsbehov; riktlinjer; samverkan;

  Sammanfattning : Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden samt arbeta förebyggande för att förhindra att barn och unga far illa. Tidigare forskning visar att det finns betydande brister i hanteringen av ärenden som rör våld mot barn och att våld mot barn kan ses komplext samt vara svårt att uppmärksamma. LÄS MER

 2. 2. De tvångsomhändertagna barnen - De samhälleliga förutsättningarna. : LVU – domar i Västerbottens län 2013 & 2017  

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Monica Pärnänen; [2019]
  Nyckelord :LVU §2; Begränsningar i BBIC; Barnavårdsutredningsprocess; socialtjänsten; förvaltningsrätten; emotioner; makt; etik;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om LVU-domar i Västerbottens län för åren 2013 och 2017. De domar som ligger till grund för denna studie är de domar som avser LVU §2 där förvaltningsrätten har bifallit socialnämndens ansökan om beredande av vård. Studien är indelad i två delar; en kvantitativ och en kvalitativ del. LÄS MER

 3. 3. Hjälpa barn - vad kan jag, vad hindrar mig, hur gör jag? : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av handlingsutrymme i barnavårdsutredningar där barn har bevittnat våld

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Adam Rahmonov; [2018]
  Nyckelord :Professional discretiosocial service workers; child protection investigation and children who witness violence; Handlingsutrymme; socialsekreterare; barnavårdsutredning och barn som bevittnar våld;

  Sammanfattning : This study aims to examine social service worker’s perception of factors that complicate and challenge their freedom of action in childcare investigation where children have witnessed violence between parents, and how they manage this in their assessments. Data was collected using qualitative semi-structured interviews with eight social workers from three social offices in Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Vem får vara med? : En kvalitativ studie om socialsekreterares perspektiv på barns möjligheter till delaktighet i barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Frida Ekdahl; Caroline Fröman; [2018]
  Nyckelord :Barn; delaktighet; kompetens; aktörskap; barnavårdsutredning;

  Sammanfattning : Möjligheterna för barn att vara delaktiga i barnavårdsutredningar varierar och det förekommer även svårigheter med att skapa förutsättningar för delaktighet. För att bättre förstå detta, undersöker den här studien socialsekreterares perspektiv på hur barns möjligheter till delaktighet ter sig och i vad mån socialsekreterare beskriver barn som kompetenta aktörer eller inte. LÄS MER

 5. 5. Det får bli lite good enough liksom : En intervjustudie om socialsekreterares syn på möjligheter och utmaningar i arbetet med barnavårdsutredningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Boberg Martinell; Sanna Juto; [2018]
  Nyckelord :Socialsekreterare; barnavårdsutredning; möjligheter; utmaningar; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes socialsekreterares upplevelser av att arbeta med barnavårdsutredningar. Studien syftade till att undersöka hur socialsekreterare upplever möjligheter respektive utmaningar i arbetet, samt att åskådliggöra hur socialsekreterare upplever handlingsutrymmet i arbetet som barnutredare. LÄS MER