Sökning: "Marcus Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden Marcus Eriksson.

 1. 1. Seeking the Unknown : A Multiple Case Study of Traditional Industries Engagement in the Digital Landscape

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Marcus Kyrk; Jakob Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; Traditional Industries; Active Engagement; Digital Landscape; Digital Innovation; Barriers;

  Sammanfattning : The digital landscape of the modern age is frequently disrupted by new and innovative technologies, causing traditional industries to become calcified. This study examines how organizations within a traditional setting are confronted with numerous challenges when undertaking the challenge of remaining relevant in a digital age. LÄS MER

 2. 2. Hur speglas normer i matematik? : En läromedelsanalys av tre matematikläromedel i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Marcus Blom; Linnéa Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Läromedelsanalys; Normer; Genus; Etnicitet; Familjekonstellation; Årskurs 6;

  Sammanfattning : Syfte med denna studie är att undersöka hur genus, etnicitet och familjekonstellationer framställs i tre utvalda matematikläromedel i grundskolans årskurs 6 och konkretiseras genom två frågeställningar: Vilken fördelning av genus, etnicitet och familjekonstellationer finns i de tre utvalda matematikböckerna? samt Hur framställs genus, etnicitet och familjekonstellationer i de tre utvalda matematikböckerna?. Studien utgår från ett normkritiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv där en läromedelsanalys av bild och text från de två första kapitlen i matematikläroböckerna Matematik Alfa, Matte Direkt Borgen 6A samt Mera Favorit Matematik 6A har granskats. LÄS MER

 3. 3. Effekter av företagsinterna program : Individuell eller organisatorisk utveckling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Marcus Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Företagsutbildning; Förändringsledning Kompetensutveckling; Ledarskap; Ledarskapsutveckling; Lärande i arbetslivet; Organisationsutveckling;

  Sammanfattning : I vilken utsträckning åstadkommer ledarskapsutveckling effekter och resultat för de företag som bekostar och upphandlar ledarprogram? I föreliggande uppsats undersöks vilka effekter och resultat som kan härledas till företagsinterna program genom djupintervjuer av respondenter inom Folktandvården Skåne.  Undersökningen visar att programmet gett effekter på individuell och organisatorisk nivå - framförallt i en förflyttning från ett operationellt till ett mer relationellt perspektiv men också i fråga om en utvecklad helhetssyn på uppdraget som framförallt visar sig i ett utvecklat ledningsgruppsarbete. LÄS MER

 4. 4. Projektledares strategier för kunskapsdelning under Covid-19 pandemin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Wagner; Tove Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Knowledge sharing; project management; virtual teams; motivation; Covid-19; Kunskapsdelning; projektledning; virtuella teams; motivation; Covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den rådande Covid-19-pandemin har lett till ett ökat distansarbete där projektledare ställts inför nya utmaningar för att försäkra att kunskapsdelning kan ske effektivt inom projektgrupper. Tidigare forskning har visat att kunskapsdelning sker effektivt via social interaktion, och att det sociala utbytet är en viktig faktor för att motivera projektmedlemmar till att dela kunskap. LÄS MER

 5. 5. Integrationsprocessens utformning och genomförande vid företagsförvärv : En flerfallsstudie på svenska aktiebolag med uttalad förvärvsstrategi

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marcus Hedberg; Martin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Acquisitions; acquisition strategy; acquisition process; integration process; governance; integration; acquisition growth; Förvärv; förvärvsstrategi; förvärvsprocess; integrationsprocess; styrning; integration; förvärvstillväxt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete Civilekonomprogrammet Titel: Integrationsprocessens utformning och genomförande vid företagsförvärv - En flerfallsstudie på svenska aktiebolag med uttalad förvärvsstrategi Inledning: Tidigare forskning kring förvärvs- och integrationsprocessen anses vara normativ utifrån ett finansiellt teoretisk perspektiv med fokus på hur en integrationsprocess bör utföras. Däremot har forskningen inte i samma utsträckning berört området om hur denna process faktiskt går till. LÄS MER